Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a vitáját csontozó késsel rendező hentes - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát annak a szar­va­si fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­vel szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Békés Megyei Főügyész­ség emelt vádat.

Az elkö­ve­tő 2019 nya­rán, itta­san, a kocs­mai nézet­el­té­ré­sét egy kés­sel úgy kíván­ta ren­dez­ni, hogy gyo­mor­tá­jé­kon szúr­ta a pul­tos­nő élet­tár­sát, aki a fér­fit rend­re intet­te, miu­tán ő a továb­bi kiszol­gá­lá­sá­nak meg­ta­ga­dá­sa miatt a hang­ját fel­emel­ve mél­tat­lan­ko­dott és fenye­ge­tő­zött. A meg­szúrt férfi éle­tét az ide­jé­ben meg­kez­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sa miatt a vád­lott jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ezt nem tart­ja ala­pos­nak, mivel a vád­lott cse­lek­mé­nye 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, a fér­fit koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt már elítél­ték, ezért a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

A ter­helt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge tár­gyá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.