Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az a férfi, aki legalább hatféle kábítószerrel kereskedett

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben abank a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki egy­szer bódul­tan vezet­te a gép­jár­mű­vet.

A mun­ka­vi­szonnyal, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott 2018. évtől a 2019. év ápri­li­sá­ban tör­té­nő elfo­gá­sá­ig Orosz­lány terü­le­tén több fogyasz­tó­nak, kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó anya­go­kat – főként mari­hu­á­nát, spee­det adott el gram­mon­ként 2.500 forintért.

A gya­nú­sí­tott ezen túl­me­nő­en azért, hogy majd érté­ke­sí­te­ni tudja, 2019. ápri­lis 10-én tör­tént elfo­gá­sa előtt leg­alább hatféle kábí­tó­szert, amfe­ta­mint, koka­int, metam­fe­ta­mint, LSD-t, MDMA-t, THC-t tar­tott magá­nál. A kábí­tó­sze­rek együt­tes tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, illet­ve egy továb­bi anyag új pszi­cho­ak­tív anya­got is tar­tal­ma­zott.

A gya­nú­sí­tott a lakó­he­lyén a kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez, csoma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, párá­sí­tó rend­szert, lám­pá­kat, mér­le­ge­ket, simí­tó­zá­ras tasa­ko­kat is kész­le­te­zett.

A férfi ezen túl­me­nő­en 2019. ápri­lis 10-én úgy vezet­te a gép­ko­csi­ját Orosz­lány­ban, köz­úton, hogy a szer­ve­ze­té­ben lévő amfe­ta­min, illet­ve metam­fe­ta­min befo­lyá­sa alatt állt. 

Erre tekin­tet­tel a nyo­mo­zó ható­ság a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te mel­lett, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt is meg­gya­nú­sí­tot­ta a férfit. 

Az ügyész­ség indít­vá­nyára a nyo­mo­zá­si bíró az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak határ­ide­jét leg­utóbb 2020. ápri­lis 12-ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek továb­bi kettő hónappal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra. A bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2020. júni­us 12-ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fennáll.