Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az az újszászi férfi, aki volt élettársát folyamatosan bántalmazta, majd a lakásban tartózkodókra rágyújtotta a házat- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Szol­no­ki Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak az újszá­szi fér­fi­nak az ügyé­ben, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek a kísér­le­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel és zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és az élet­tár­sa, az ügy sér­tett­je között a viszony meg­rom­lott, köz­tük gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, melyek során a férfi több­ször tett­leg bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, majd meg­fe­nye­get­te azzal, hogy rágyújt­ja a házat.

2020. októ­ber 4-én a sér­tett az ismé­telt bán­tal­ma­zás elől az újszá­szi lakó­há­zá­ból a szom­széd­ba mene­kült, a férfi ennek során meg­ra­gad­ta a mene­kü­lő sér­tet­tet és von­szol­ni kezd­te, majd ezzel csak a szom­szé­dok köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel.

A sér­tett ezután meg­kér­te a szom­széd­ját, hogy a biz­ton­ság ked­vé­ért tölt­se a lakó­há­zá­ban az éjsza­kát, majd ezt köve­tő­en a sér­tett és a szom­széd­ja az esti órák­ban átment a sér­tett lakó­há­zá­ba, ahol a sér­tett elaludt, míg a szom­széd­ja eköz­ben tévét nézett. A sér­tett volt élet­tár­sa ez alatt meg­je­lent az ingat­lan­nál és a ked­ve­ző pil­la­nat­ra várva a lakás mel­lék­épü­le­té­nek a tető­szer­ke­ze­tét meg­gyúj­tot­ta, ahol a tűz rövid idő alatt átter­jedt a főépü­let tető­szer­ke­ze­té­re is. Miu­tán a sér­tett szom­széd­ja ész­lel­te a tüzet, fel­éb­resz­tet­te a sér­tet­tet, így még idő­ben sike­rült elhagy­ni­uk a lán­go­ló épü­le­tet, mely­ben a tűz oko­zá­sá­val mint­egy 1,5 mil­lió forint kár keletkezett.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figyelemmel.

A vég­zés ellen a férfi védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a vég­zés hatá­lyon kívül helye­zé­se, másod­la­go­san bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védő fel­leb­be­zé­sét nem tar­tot­ta ala­pos­nak és másod­fo­kú átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a 10 évtől 25 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádolt férfi vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint bün­te­tett elő­éle­té­re és a sér­tett sze­mé­lyé­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A védel­mi fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.