Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban maradhat a mozgásképtelen párjára a házat rágyújtó nő - fotóval-a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki maga­te­he­tet­len élet­tár­sá­ra gyúj­tot­ta a házat.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott az élet­tár­sa fiá­val fenn­ál­ló hara­gos viszo­nya miatt úgy dön­tött, hogy fel­gyújt­ja a mányi házat, ahol hár­man éltek együtt. A nő ben­zint vásá­rolt a köze­li töl­tő­ál­lo­má­son, azt szét­lo­csol­ta a ház föld­szint­jén és tető­te­ré­ben, majd meg­gyúj­tot­ta úgy, hogy tudta, hogy a koráb­bi agy­vér­zé­se miatt maga­te­he­tet­len élet­tár­sa az alag­sor­ban tar­tóz­ko­dik. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tet­tet a tüzet ész­le­lő szom­szé­dok men­tet­ték ki a ház­ból, így sérü­lést nem szenvedett.

A meg­va­ló­sí­tott cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 10-től 20 évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett csa­lád­ja között elmér­ge­se­dett viszony­ra figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és meg­hosszab­bí­tot­ta a ter­helt letartóztatását.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken található:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtotta-a-hazat-elmenekult-vegul-feladta#2