Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat az idős apját bántalmazó férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki egy hús­klop­fo­ló­val itta­san több­ször fejen ütöt­te idős apját.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott itta­san vitá­ba keve­re­dett a 72 éves apjá­val a közö­sen lakott duna­új­vá­ro­si laká­suk­ban, amely­nek során a sér­tett a kony­ha­szek­rény­ből elő­vett egy hús­klop­fo­lót, azon­ban azt a gya­nú­sí­tott a kezé­ből kicsa­var­ta. A ter­helt a kony­hai esz­köz­zel több­ször az idős kora foly­tán a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes apja fejé­re súj­tott, majd keze­it és lába­it is meg­ütöt­te. Az üté­sek hatá­sá­ra a sér­tett össze­esett, nem tudott fel­kel­ni, azon­ban a fia ennek elle­né­re éjsza­ká­ra a lakás­ban magá­ra hagy­ta, oda csak más­nap dél­előtt tért vissza, ami­kor érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A kór­ház­ban a sér­tet­ten élet­men­tő orvo­si beavat­ko­zást haj­tot­tak végre.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett fején és vég­tag­ja­in több, zúzó­dá­sos sérü­lést és törést szen­ve­dett, azon­ban a fejét ért erő­be­ha­tás jel­le­gé­nél és helyé­nél fogva súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés elő­idé­zé­sé­re is alkal­mas volt.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely 10-től 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a ter­helt szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint arra tekin­tet­tel, hogy a gya­nú­sí­tott koráb­ban már agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott a sér­tet­tel szem­ben, fenn­áll a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és 2021. októ­ber 30-áig meg­hosszab­bí­tot­ta a ter­helt letartóztatását.