Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány és újabb gyanúsítás az időskorúak sérelmére elkövetett ingatlan csalási ügyben

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az egyik gya­nú­sí­tot­tal szem­ben újabb bűn­cse­lek­mény, neve­ze­te­sen ember­ke­res­ke­de­lem minő­sí­tett ese­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját is közöl­te. A nyo­mo­zó ügyé­szek három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozták.

Mint ahogy arról a teg­na­pi napon beszá­mol­tunk (https://ugyeszseg.hu/a-budapesti-nyomozo-ugyeszseg-osszehangolt-akcioja-egy-kiterjedt-ingatlan-csalasi-ugyben-videoval/), a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség össze­han­golt akció ered­mé­nye­ként 10 sze­mélyt – köz­tük négy ügy­vé­det – hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként idős­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A nyo­mo­zó ügyé­szek az ügy egyik gya­nú­sí­tott­já­val azóta újabb bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, 2017. év ele­jén a gya­nú­sí­tott és élet­tár­sa egy 88 éves fér­fit oly módon tévesz­tet­tek meg, hogy a sér­tett előtt test­vé­rek­nek adták ki magu­kat, majd miu­tán a bizal­má­ba fér­kőz­tek, rávet­ték, hogy vegye fele­sé­gül a nőt. Ezt köve­tő­en csa­lá­dos­tul beköl­töz­tek az idős­ko­rú sér­tett laká­sá­ba, őt pedig a lakás egy kis helyi­sé­gé­be köl­töz­tet­ték. Az ezt köve­tő idő­szak­ban rend­sze­re­sen elkér­ték a pén­zét, volt olyan, hogy erő­szak­kal meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy elhagy­ja a lakást, vala­mint tett­le­ge­sen bántalmazták.

A fenti cse­lek­mény sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben három gya­nú­sí­tott – köz­tük az egyik ügy­véd – letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, mivel az ügyé­szi állás­pont sze­rint meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy más módon veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást, vala­mint az eset­le­ges újabb bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sét meg­ne­he­zí­te­nék. Emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reális.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vár­ha­tó­an a mai napon hoz döntést.