Főoldal » Hírek » Letartóztatta a bíróság a csepeli késes támadót – VIDEÓ AZ ELFOGÁSRÓL

Az ügyész­ség kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re látott lehe­tő­sé­get, amellyel a nyo­mo­zá­si bíró is egyet­ér­tett. A kerü­le­ti ügyész­ség a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben, a férfi mielőb­bi elszá­mol­ta­tá­sa érde­ké­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tást tervez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves férfi pár nap­pal ezelőtt egy cse­pe­li autó­bu­szon a sér­tet­tet az álta­la viselt masz­kon lévő fel­irat, és ezál­tal egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zá­sa miatt bán­tal­maz­ta úgy, hogy egy kés­sel az arcán megszúrta.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés fel­leb­be­zé­sek miatt nem végleges.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvasható:

A férfi elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi fel­vé­tel itt megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-nyomozoi-elfogtak-a-csepeli-keses-tamadot