Főoldal » Archív » Letöltendő börtönbüntetést indítványoz másodfokon az ügyész az orvvadászokkal összejátszó hivatásos vadászra

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban hosszabb tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz annak a vadász­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki pén­zért orv­va­dá­szo­kat segí­tett egy gím­szar­vas elej­té­sé­ben, illet­ve húsa, vala­mint tró­fe­á­ja eltu­laj­do­ní­tá­sá­ban. A súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló indít­vány az egyik orv­va­dász­ra első­fo­kon kisza­bott bün­te­tést is érinti.

A dunán­tú­li cég alkal­ma­zá­sá­ban álló hiva­tá­sos vadász a vád sze­rint 2017 őszén két isme­rő­sét infor­má­ci­ók­kal, vala­mint vadász­fegy­ver és lőszer biz­to­sí­tá­sá­val segí­tet­te abban, hogy az őt alkal­ma­zó cég vadász­te­rü­le­tén egy érté­kes tró­fe­á­val ren­del­ke­ző gím­szar­vas­bi­kát jogo­su­lat­la­nul elejt­se­nek. Ezt köve­tő­en részt vett az állat mint­egy 180 kg súlyú húsá­nak, vala­mint 8 kg tró­fe­á­já­nak eltu­laj­do­ní­tá­sá­ban. A hiva­tá­sos vadász erre, vala­mint arra tekin­tet­tel, hogy köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve a jogo­su­lat­lan vadá­szat tényét és a vad elej­té­sét ne doku­men­tál­ja, illet­ve mun­ka­adó­já­nak ne jelent­se, 300.000 forin­tot vett át az orvvadászoktól.

Az első­fo­kú bíró­ság a vadászt lopás, lőszer­rel való vissza­élés, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett orv­va­dá­szat, vala­mint vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben, az egyik orv­va­dászt – aki a fen­ti­e­ken kívül továb­bi jogo­su­lat­lan vadá­sza­ti tevé­keny­sé­get is vég­zett – orv­va­dá­szat, lopás és vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben, míg tár­sát orv­va­dá­szat, lopás és vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a vadászt 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re, az orv­va­dá­szo­kat pedig 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re, továb­bá egyi­kü­ket pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Emel­lett mind­há­rom vád­lot­tat 3 évre eltil­tot­ta a vadász fog­lal­ko­zás gyakorlásától.

Az első­fo­kon eljárt ügyész az íté­let ellen a hiva­tá­sos vadász, vala­mint a pénz­bün­te­tés­sel nem érin­tett orv­va­dász ter­hé­re, annak súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fellebbezést.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va arra ter­jesz­tett elő indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lá­hoz, hogy a hiva­tá­sos vadász­ra  – figye­lem­mel arra, hogy a fog­lal­ko­zá­sá­hoz kötő­dő köz­bi­za­lom meg­sér­té­sé­vel olyan bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ame­lyet hiva­tá­sá­nál fogva meg kel­lett volna aka­dá­lyoz­nia - hosszabb tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést is szab­jon ki. A fel­leb­be­zés­sel érin­tett orv­va­dászt érin­tő­en az első­fo­kú íté­let­ben meg­ha­tá­ro­zott bün­te­té­sen felül pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul az ügyé­szi indítvány.