Főoldal » Hírek » Letörte a sorompót és a vonat előtt hajtott át az átjárón - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen, aki a sorom­pót letör­ve, az érke­ző vonat előtt haladt át a vas­úti átjá­rón

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 25 éves nő 2022 októ­be­ré­ben, a reg­ge­li órák­ban egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen haladt autó­já­val. Köz­le­ke­dé­se során egy vas­úti átjá­ró felé köze­le­dett, és  a szem­ből sütő nap vakí­tó hatá­sa miatt nem ész­lel­te, hogy a fény­jel­ző készü­lék piros jel­zést ad és a sorom­pó is le van enged­ve. Bár a nap­fény­től nem látott jól, ennek elle­né­re nem las­sí­tott, hanem vál­to­zat­lan tem­pó­val a vas­úti átjá­ró­ba haj­tott. A sorom­pót letör­te és az átjá­ró felé köze­le­dő vonat előtt vál­to­zat­lan sebes­ség­gel áthaj­tott az átjá­rón.

A vonat veze­tő­jé­nek nem kel­lett gyors féke­zést alkal­maz­nia, a jármű átért előt­te. A vas­út­tár­sa­ság mun­ka­tár­sai alig egy órán belül meg­ja­ví­tot­ták a letört sorom­pót, de a javí­tá­sig az átjá­ró biz­to­sí­tá­si szint­je csök­kent. A sorom­pó letö­ré­sé­vel a sofőr kb. 30 000 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.

Az eset­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/iffQOnTu-k/