Főoldal » Archív » Lopott, amit ért a fiatal társaság- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt négy fia­tal (köz­tük két fia­tal­ko­rú) fér­fi­val szem­ben, akik 2015. janu­ár és 2015. októ­ber közöt­ti idő­ben Mar­ca­li­ban soro­za­tos lopá­so­kat követ­tek el.

A két inté­ze­ti nevelt fia­tal­ko­rú és két fel­nőtt­ko­rú tár­suk külön­bö­ző sze­mé­lyi össze­té­tel­ben két csa­lá­di ház táro­ló­já­ról lever­ték a laka­tot és egyik hely­ről tűzi­fát, míg a másik hely­ről poha­ra­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. Egy önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú ház abla­kát tég­lá­val betör­ték és onnan képet és TV-t vit­tek el. A vád­lot­tak egy áru­ház­ból ruhát lop­tak úgy, hogy az áru­vé­del­mi esz­közt eltá­vo­lí­tot­ták, vala­mint három külön­bö­ző alka­lom­mal egy kór­há­zi épü­let­ben elhe­lye­zett kávé­a­u­to­ma­tá­kat is fel­tör­tek azért, hogy a benne lévő kész­pénzt megszerezzék.

Leg­utol­já­ra egy tele­fon­fül­ke pénz­tá­ro­ló reke­szét kísé­rel­ték meg csa­var­hú­zó­val és lapos­vas­sal fel­fe­szí­te­ni, ez azon­ban meg­hi­ú­sult, így nem tud­tak a pénz­hez hozzájutni.

A vád­lot­tak mind­össze­sen mint­egy 28.000,-Ft érté­kű ingó­sá­got és kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügyész­ség az egyik fia­tal­ko­rú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás, míg a másik fia­tal­ko­rú­val szem­ben javí­tó inté­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az egyik fel­nőtt­ko­rú vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek egy részét a javí­tó inté­zet­ből tör­tént szö­ké­se, illet­ve eltá­vo­zá­sa ideje alatt követ­te el, vele szem­ben az ügyész­ség elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a másik fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Kapos­vár, 2016. szep­tem­ber 29.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye