Főoldal » Hírek » Machetével bántalmazta élettársát, aki életét vesztette – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen, aki több­ször, leg­utol­já­ra egy bozót­vá­gó­val bán­tal­maz­ta élet­tár­sát. A nő 2 hónap­pal később a kór­ház­ban elhunyt. 

A vád­irat sze­rint a férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt és gyak­ran vesze­ke­dett élet­tár­sá­val, akit több­ször azzal is meg­fe­nye­ge­tett, hogy a laká­suk­ban tar­tott nagy bozót­vá­gó késé­vel meg­öli. A férfi 2022-ben két­szer is úgy bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet a laká­suk­ban, hogy emi­att a nő elvesz­tet­te egy-egy fogát.

A férfi 2023. janu­ár 18-án, ott­ho­nuk­ban elő­ször esz­köz nél­kül, majd kis idő eltel­té­vel a mache­té­vel is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, aki élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a  férfi ezután men­tőt hívott hozzá. A nő a bán­tal­ma­zás miatt tar­tós kór­há­zi ápo­lás­ra szo­rult, és a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 2 hónap­pal később éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A képe­ken az elkö­ve­tés esz­kö­ze, és lakás ajta­ja lát­ha­tó, ahol a bűn­cse­lek­ményt a férfi elkövette.