Főoldal » Hírek » Majdnem halálra itatta zárkatársát - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki fog­va­tar­tá­sa során arra kény­sze­rí­tet­te zár­ka­tár­sát, hogy min­den vesz­tes kár­tya­csa­ta után  vizet igyon.

A vád­irat sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott és a sér­tett egy zár­ká­ban vol­tak a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben. A fog­va­tar­tá­suk alatt, 2021. szep­tem­be­ré­ről a vád­lott min­den ok nél­kül folya­ma­to­san bele­kö­tött a sér­tett­be, ütötte-verte, külön­bö­ző fel­ada­tok elvég­zé­sé­re kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zá­sok elke­rü­lé­se végett a férfi min­den kéré­sét tel­je­sí­tet­te, így töb­bek között mos­lé­kot evett, a kár­tyá­zá­sok során, ha vesz­tett volt, hogy öt liter vizet is meg kel­lett innia.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a befe­nyí­tett sér­tett­nek mások tele­fon­ját kel­lett hoz­zá­tar­to­zó­i­val fel­töl­tet­nie, a cso­mag­jai tar­tal­mát a vád­lott­nak aka­ra­ta elle­né­re átadnia.

A rend­sze­res zár­ka­be­li kár­tyá­zá­sok során, 2021. novem­ber 8. nap­ján, dél­után, a vád­lott ismét arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy vesz­tes játsz­mán­ként 1, össze­sen 3 liter vizet igyon, majd a végén arra, hogy továb­bi 5 liter vizet is meg­igyon. A sér­tett könyör­gött, hogy nem bírja, rosszul van, erre a vád­lott bán­tal­maz­ta, majd zsír evé­sé­re is uta­sí­tot­ta. A sér­tett rövid idő múlva rosszul lett, esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és gyógy­ke­zel­ték, mivel nála a víz­mér­ge­zés miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki. A vád­lott mielőtt a sér­tet­tet elszál­lí­tot­ták, meg­fe­nye­get­te a zár­ka­tár­sa­it, hogy az előz­mé­nye­ket nem mond­hat­ják el, azt kell állí­ta­ni­uk, hogy a sér­tett egy­szer csak lefor­dult a székről.

A főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, zsa­ro­lás és kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Mér­té­kes indít­vány­ként a főügyész­ség a vád­lot­ti beis­me­rés ese­té­re 6 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta bíró­ság felé.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.