Főoldal » Archív » Más személyek okmányait használták fel távközlési szerződés kötéséhez - az ügyészség letartóztatásukat indítványozta

A Fejér Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2018-2019-ben a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó szé­kes­fe­hér­vá­ri és sár­bo­gár­di üzle­té­ben más sze­mé­lyek sze­mé­lyes ira­ta­i­val kötöt­tek elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­se­ket, amellyel 5.000.000 forint kárt okoz­tak a sértettnek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak nehéz anya­gi hely­zet­ben lévő, vala­mint idős korá­nál, illet­ve egész­ség­ügyi álla­po­tá­nál fogva könnyen befo­lyá­sol­ha­tó sze­mé­lye­ket pénz ígé­re­té­vel rávet­tek arra, hogy a sze­mé­lyes ira­ta­i­kat részük­re átad­ják annak érde­ké­ben, hogy azo­kat tele­fon elő­fi­ze­tői szer­ző­dés meg­kö­té­sé­hez, tele­fon­vá­sár­lás­hoz fel­hasz­nál­ják. A gya­nú­sí­tot­tak a meg­szer­zett okira­tok­kal a szer­ző­dés­ben vál­lalt rend­sze­res fize­té­si köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se nél­kül ingyen, vagy csak az első rész­let befi­ze­té­sé­vel nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat sze­rez­tek meg, amellyel mint­egy 5.000.000 forint kárt okoz­tak a táv­köz­lé­si szolgáltatónak.

A gya­nú­sí­tot­tak a táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó két ügy­in­té­ző­jét, készü­lé­ken­ként 5.000-10.000 forint anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben rávet­ték arra, hogy az ügy­fél­vizs­gá­lat­tal kap­cso­la­tos köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve működ­je­nek közre a csa­lá­si cselekményben.

Az egyik gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket soro­zat­jel­leg­gel, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt való­sí­tot­ta meg, míg társa a cse­lek­mé­nye­it a vele szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva követ­te el, így vonat­ko­zá­suk­ban a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ké­nek letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, tekin­te­té­ben a dön­tés - fel­leb­be­zé­sé­re figye­lem­mel - nem vég­le­ges, míg a társa bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel való ellen­őr­zés­sel, a dön­tés vonat­ko­zá­sá­ban végleges.