Főoldal » Hírek » Másfél hónap alatt 11 lopás írható az ékszerekre szakosodott bűnbanda számlájára - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy három fér­fi­ból és két nőből álló bűn­ban­dá­val szem­ben, akik ala­po­san meg­ter­vez­ve és meg­szer­vez­ve elő­ször egy ékszer­bolt­ból, majd lakó­há­zak­ba betör­ve arany éksze­re­ket, kar­órá­kat, kész­pénzt és ira­to­kat lop­tak el. Más­fél hónap alatt 11 sér­tett­nek mint­egy 2,4 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint három férfi és két nő – az ügy vád­lott­jai – tavaly augusz­tus­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy Baján és kör­nyé­kén lop­nak, és a meg­szer­zett érté­ke­ken meg­osz­toz­nak. A lopá­sok elkö­ve­té­sét az egyik vád­lott szer­vez­te, koor­di­nál­ta, tár­sa­i­nak tip­pe­ket adott, részük­re tele­font biz­to­sí­tott, ese­ten­ként fizet­te a szál­lá­su­kat. Tár­sai hely­szín­re jutá­sát pedig azzal könnyí­tet­te meg, hogy saját autó­it bocsá­tot­ta ren­del­ke­zé­sük­re vagy ő maga szál­lí­tot­ta őket a tett­hely­re. A lopás­ból szár­ma­zó érté­kek jelen­tős részét is ez a vád­lott sze­rez­te meg, és köz­re­mű­kö­dött azok értékesítésében.

A ban­da­ve­ze­tő meg­bí­zá­sá­ból és az álta­la e célra adott jár­mű­vel elő­ször egyik férfi társa 2020. augusz­tus 13-án elvit­te két női bűn­tár­su­kat egy kalo­csai ékszer­bolt­ba. Ott az eladó figyel­mét elte­rel­ve a két nő 4 db arany lán­cot lopott el, össze­sen 476 ezer forint­tal káro­sít­va meg az üzletet.

Követ­ke­ző áldo­za­tu­kat a vád­lott egy gép­ko­csi adás­vé­tel kap­csán ismer­te meg, így ő adta az ötle­tet is a betö­rés­re tár­sa­i­nak. Irány­mu­ta­tá­sa alap­ján alig egy hét múlva két férfi társa és az egyik nő a bejá­ra­ti ajtó befe­szí­té­sé­vel, továb­bá az ablak betö­ré­sé­vel a vas­kú­ti csa­lá­di ház­ból arany gyű­rű­ket, nyak­lán­co­kat, kar­órá­kat lopott el több mint 1,2 mil­lió forint érték­ben. A ron­gá­lás­sal továb­bi 600 ezer forint kárt okoz­tak. Néhány nap múlva egy sükös­di csa­lá­di házba men­tek be fényes nap­pal az ott lakók távol­lé­té­ben és órá­kat, vala­mint arany kari­ka­gyű­rűt vit­tek maguk­kal. Mind­eköz­ben több jár­mű­vet is fel­tör­tek, így jutva kész­pénz­hez és ékszerhez.

Végül a bűn­ban­da veze­tő­je egy bajai szál­lás­he­lyen szál­lást fog­lalt két női tár­sá­nak, akik az ott tar­tóz­ko­dá­suk ideje alatt a bejá­ra­ti ajtót szán­dé­ko­san kitá­maszt­va, lehe­tő­vé tet­ték férfi tár­sa­ik­nak, hogy az épü­let­be bejut­va és az iroda ajta­ját fel­fe­szít­ve mint­egy 150 ezer forint kész­pénzt lop­ja­nak el.

Az ügyész­ség a banda mind az öt tag­ját bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyét bírál­ja el. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­ne­lés­kor készítette.