Főoldal » Hírek » Másfél milliót meghaladó kárt okozott csákánnyal a rokonának - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a csa­lá­di viszályt csá­kány hasz­ná­la­tá­val, ron­gá­lá­si kárt okoz­va kíván­ta rendezni. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő férfi a roko­na a sér­tett fér­fi­nak. A két férfi  2020. júni­us 07-én, a sér­tett kert­jé­ben közö­sen dol­goz­tak, eköz­ben összevesztek.

Az elkö­ve­tő 2020. júli­us 12-én dél­után, itta­san egy csá­kányt vett magá­hoz, elment a sér­tett tel­ké­hez, majd a csá­kánnyal a garázs ajta­ját, olda­la­it ütle­gel­te, és a tel­ken par­ko­ló lakó­au­tó első szél­vé­dő­jét, abla­ka­it és vissza­pil­lan­tó tük­rét betör­te. A férfi által oko­zott kár össze­sen 1.505.452,-Ft.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítélje.