Főoldal » Hírek » Másodfokon is 4 év börtön kapott gyermekpornográfiáért az anya - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a saját gyer­me­ke­i­ről nemi­sé­get súlyo­san sértő fel­vé­te­le­ket készí­tő, majd azt más­sal meg­osz­tó anya koráb­ban kisza­bott büntetését. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2022 máju­sá­ban emelt vádat egy jelen­leg 55 éves nővel szem­ben, annak két gyer­me­ke sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, nemi­sé­gü­ket és érzel­mi fej­lő­dé­sü­ket súlyo­san veszé­lyez­te­tő bűn­cse­lek­mé­nyei miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. janu­ár 26. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a fővá­ro­si nőt bűnös­nek mond­ta ki gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben és 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben. Hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 4 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott férfi isme­rő­se kéré­sé­re 2019 máju­sa és novem­be­re között a nemi­sé­get súlyo­san sértő, tucat­nyi fény­kép és vide­ó­fel­vé­telt készí­tett gyer­me­ke­i­ről. Ezzel az akkor 9 éves kis­lány és 8 éves kis­fiú erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét is veszé­lyez­tet­te. A fel­vé­te­le­ket azután a fér­fi­hoz továbbította.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­tés cél­já­ból fel­leb­bez­tek, mely­nek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A másod­fo­kú bíró­ság 2023. júni­us 16. nap­ján hozott hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú íté­le­tet vál­toz­ta­tás nél­kül jog­erő­re emelte.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/pornograf-felveteleket-keszitett-gyermekeirol-az-anya-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/