Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Pornográf felvételeket készített gyermekeiről az anya - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2022 máju­sá­ban emelt vádat egy jelen­leg ötve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, két gyer­me­ke sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, nemi­sé­gü­ket és érzel­mi fej­lő­dé­sü­ket súlyo­san veszé­lyez­te­tő bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. janu­ár 26-án kihir­de­tett íté­le­té­vel az anyát bűnös­nek mond­ta ki gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben és 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

Az íté­le­ti

Az íté­let lénye­ge sze­rint a vád­lott férfi isme­rő­se kéré­sé­re – akit más bün­te­tő­el­já­rás­ban hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2022-ben jog­erő­sen 16 év fegy­ház­bün­te­tés­sel súj­tot­tak – 2019 máju­sa és novem­be­re között a nemi­sé­get súlyo­san sértő tucat­nyi fény­kép és vide­ó­fel­vé­telt készí­tett az akkor 9 éves kis­lá­nyá­ról és 8 éves kis­fi­á­ról – veszé­lyez­tet­ve a gyer­me­kek érzel­mi fej­lő­dé­sét – majd a fel­vé­te­le­ket a fér­fi­hoz továbbította.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­tés cél­já­ból fel­leb­bez­tek, mely­nek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.