Főoldal » Archív » Maszkban és kesztyűben raboltak a fiatalkorúak, akik időseket tartottak rettegésben

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, több­rend­be­li minő­sí­tett rab­lás, magán­lak­sér­tés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, akik fel­nőtt tár­sa­ik­kal 2018 nya­rán Kalo­csa kör­nyé­ki fal­vak idős lakó­it ret­te­gés­ben tar­tot­ták.

A 24 éves bátyai férfi ötle­te alap­ján a 17 éves vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy kör­nyék­be­li fal­vak­ban egye­dül élő, idős asszo­nyo­kat rabol­nak ki úgy, hogy házuk­ba a fia­tal­ko­rú­ak beron­ta­nak és erő­szak­kal meg­szer­zik pén­zü­ket. A 79 és 86 év közöt­ti áldo­za­to­kat és lakó­kör­nye­ze­tü­ket a 24 éves vád­lott tér­ké­pez­te fel, ő adott a fia­tal­ko­rú tár­sa­i­nak masz­kot és kesz­tyűt, de a tett­hely­re is az ő autó­já­val men­tek a 19 éves negye­dik tár­suk­kal együtt, aki az autót vezet­te. 2018. júni­us 30. és júli­us 8. között – alig egy hét lefor­gá­sa alatt – a vád­lot­tak Dus­no­kon, Duna­szent­györ­gyön, Duna­szent­be­ne­de­ken, Mis­kén és Kece­len hét idős asszonyt rabol­tak ki.

A késő esti, éjsza­kai órák­ban a kisze­melt áldo­za­tuk házá­hoz érve a két fel­nőtt­ko­rú vád­lott az autó­ban maradt, míg a két fia­tal­ko­rú maszk­ban és kesz­tyű­ben beug­rott az udvar­ba. Ott a bejá­ra­ti ajtó redő­nyét fel­nyom­va az ajtót befe­szí­tet­ték vagy annak abla­kát tég­lá­val betör­ték, így jutot­tak be a lakó­ház­ba. Azon­nal a zajra fel­ri­a­dó idős áldo­za­tuk­ra támad­tak: ököl­lel arcon ütöt­ték, az ágyra lök­ték, föld­re teper­ték, arcá­ba pár­nát nyom­tak és érté­ke­it köve­tel­ték. Első áldo­za­tu­kat – egy 86 éves asszonyt – ököl­lel több­ször nagy erő­vel olyan súlyo­san bán­tal­maz­tak, hogy két­ol­da­li kemény­agy­bu­rok alat­ti vér­zést és az agy több­szö­rös bevér­zé­sét szen­ved­te el, amely köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül. Tőle 35 ezer forin­tot zsák­má­nyol­tak. Másik áldo­za­tuk­tól mint­egy 2 ezer forin­tot tud­tak elvin­ni, miu­tán orr­csont­ját és áll­kap­csát eltör­ték.

A fia­tal­ko­rú­ak attól sem riad­tak vissza, hogy 2018. júli­us 8-án fényes nap­pal a temp­lom­ból haza­fe­lé igyek­vő idős áldo­za­tu­kat a nyílt utcán ököl­lel bán­tal­maz­zák és kira­bol­ják, majd a zsák­mánnyal a közel­ben vára­ko­zó fel­nőtt tár­sa­ik autó­já­ba pat­tan­va távoz­za­nak. Egy 74 éves asszony ugyan­ezen a napon sze­ren­csé­sebb volt, mert tőle a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak úgy vet­ték el érté­ke­it, hogy a kerék­pár után sza­lad­tak és a cso­mag­tar­tó­ból kikap­ták a tás­ká­ját. Abban egyéb­ként egy kiló cukor volt. A rab­ló­kat más­nap őri­zet­be vet­ték a nyo­mo­zók.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú­a­kat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, több­rend­be­li cso­por­to­san, bűn­szö­vet­ség­ben, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás, magán­lak­sér­tés és kifosz­tás bűn­tet­té­vel, fel­nőtt tár­sa­i­kat fel­buj­tó­ként és bűn­se­géd­ként több­rend­be­li minő­sí­tett rab­lás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.