Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megfojtotta a sértettet, majd befalazta a pincébe

A Tolna Megyei Főügyész­ség vádat emelt a Duna­föld­vá­ron 2013. május 1. nap­ján tör­tént ember­ölés ügyé­ben. Egyik vád­lott, akit koráb­ban ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt már bebör­tö­nöz­tek, az ember­ölés vég­re­haj­tó­ja, míg a másik két sze­mély az eset bűn­pár­to­ló­ja. A holt­tes­tet 2016. feb­ru­ár 14. nap­ján talál­ta meg a nyo­mo­zó ható­ság egy duna­új­vá­ro­si pincében.

Az ember­ölés­sel vádolt ter­helt és a sér­tett koráb­bi jó viszo­nya ellen­sé­ges­sé vált, emi­att e vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy elég­té­telt vesz a sér­tet­ten, aki Duna­föld­vá­ron egye­dül élt. A vég­re­haj­tás érde­ké­ben arra kérte egy bör­tön­ből ismert barát­ját, hogy figyel­je a sér­tett laká­sát. Barát­ja a vád­bé­li nap éjsza­ká­ján arról tájé­koz­tat­ta a vád­lot­tat, hogy a sér­tett egye­dül van otthon.

Az ügy har­ma­dik elkö­ve­tő­je ekkor kap­cso­ló­dott a cse­lek­mény­hez, ugyan­is az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val, az ember­ölés vád­lott­já­val együtt a hely­szín­re haj­tot­tak. A gép­ko­csit veze­tő az autó­ban, míg a tár­suk a figye­lés helyén maradt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott indu­la­tos álla­pot­ban ment be a házba, a sér­tet­tet nyom­ban tor­kon ragad­ta és mind­ket­ten a föld­re esve meg­foj­tot­ta őt. Ezután a holt­tes­tet kivit­te az ingat­lan­ból és a gép­ko­csit veze­tő vád­lott segít­sé­gé­vel az áldo­za­tot az autó­ba tet­ték. Ezután mind­hár­man az ember­ölést vég­re­haj­tó vád­lott édes­any­já­nak duna­új­vá­ro­si, fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok alatt álló ingat­la­ná­hoz haj­tot­tak. A sér­tett holt­tes­tét a ház pin­cé­jé­ben befed­ték épí­té­si tör­me­lék­kel, majd egy falat épít­ve elrejtették.

Az ember­ölést vég­re­haj­tó vád­lott a koráb­ban figye­lést és később segí­tést végző tár­sá­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­ért átad­ta a sér­tett holt­tes­té­ről levett arany lán­cot, később pedig a hall­ga­tá­sá­ért 1.300.000,-Ft kész­pénzt is.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a Szek­szár­di Tör­vény­szék előt­ti bíró­sá­gi tár­gya­lást. A főügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban, a II. és III. rendű vád­lot­ta­kat érin­tő­en pedig, bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.