Főoldal » Hírek » Megfojtotta súlyosan beteg édesapját egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő tavaly a kazinc­bar­ci­kai laká­su­kon a vele együtt élő moz­gás­kor­lá­to­zott, önma­gát ellát­ni nem tudó apját betet­te a für­dő­kád­ba, majd megfojtotta. 

A vád­irat sze­rint a férfi 68 éves moz­gás­kor­lá­to­zott apja Parkinson-kórban szen­ve­dett, önma­gát nem tudta ellát­ni, állan­dó fel­ügye­let­re szo­rult. A fia ezért a kazinc­bar­ci­kai laká­sá­ba köl­töz­tet­te, ahol a férfi élet­tár­sá­val és annak gyer­mek­ko­rú lányá­val éltek együtt. A szom­szé­dos tár­sas­ház­ban lakott a vád­lott élet­tár­sá­nak édes­any­ja, és lánytestvére.

2021. már­ci­us köze­pén a férfi élet­tár­sa elment a lakás­ból, majd az éjsza­kát a barát­nő­jé­nél töl­töt­te. A vád­lott aznap az édes­ap­ját Kazinc­bar­ci­kán toló­ko­csi­val szál­lí­tot­ta. Dél­után talál­ko­zott három férfi és egy nő isme­rő­sé­vel, akik­kel ita­lo­zott, de idő­köz­ben még kivál­tot­ta az apja gyógy­sze­re­it és bevá­sá­rolt. Esté­re a tár­sa­ság­ból két fér­fit és a nőt fel­hív­ta a laká­sá­ra, itt tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, majd ami­kor a ven­dé­gek távoz­tak, a férfi ket­tes­ben maradt az apjá­val. Az elkö­ve­tő az apját levet­kőz­tet­te és betet­te a für­dő­kád­ba, majd meg­foj­tot­ta. A halál beáll­tát köve­tő­en átki­a­bált a szom­széd épü­let­be az élet­tár­sa édes­any­já­nak, hogy hív­ja­nak mentőt.

A sér­tett­nek a ful­la­dá­sos halál meg­élé­se jelen­tős testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.