Főoldal » Hírek » Meggyújtották az elektronikai hulladékot - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy sze­méllyel szem­ben, akik a vád sze­rint 2019. augusz­tus 27-én, egy Fejér megyei cég telep­he­lyén 78 m3 elekt­ro­ni­kai hul­la­dé­kot helyez­tek el enge­dély nélkül.

A vád­irat sze­rint a cég ügy­ve­ze­tő­je annak elle­né­re, hogy a hul­la­dék lera­ká­sá­ra, gyűj­té­sé­re, táro­lá­sá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, egyik vád­lott tár­sá­val 78 m3 nyom­ta­tott áram­kör­la­pot szál­lít­ta­tott a cég telep­he­lyé­re. A hely­szín­re szál­lí­tott elekt­ro­ni­kai hul­la­dé­kot a három vád­lott két 48 méter hosszú, mint­egy két méter szé­les és fél méter magas sor­ban szét­te­rí­tet­te, majd disz­nó­per­zse­lő­vel meg­gyúj­tot­ta. A kelet­ke­zett tüzet az állam­pol­gá­ri beje­len­tés­re kiér­ke­ző tűz­ol­tók oltot­ták el.

A nyom­ta­tott áram­kör­la­pok és az ége­tés­ből vissza­ma­radt körül­be­lül öt köb­mé­ter ége­tett anyag veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül. A vád­lot­tak a hul­la­dék szál­lí­tá­sát és táro­lá­sát, mint hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­dély nél­kül végezték.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.