Főoldal » Hírek » Megkéselte a testvérét – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki itta­san két­szer is meg­szúr­ta testvérét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi között szom­bat dél­után 4 óra­kor ala­kult ki vita az egyik Sze­ged kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen levő közö­sen lakott ingat­lan­ban. A vita során az ittas gya­nú­sí­tott egy kés­sel, két­szer - com­bon és fel­ső­tes­ten - szúr­ta a test­vé­rét. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei keletkeztek.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.