Főoldal » Hírek » Megmérgezte a nagynénjét és annak házastársát egy férfi - rendőrségi videóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki meg­lop­ta majd meg­mér­gez­te a duna­új­vá­ro­si idős házas­párt. A férfi élet­tár­sa és továb­bi két sze­mély a sér­tet­tek pén­zé­nek elköl­té­sé­ben működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint a férfi elha­tá­roz­ta, hogy a nagy­nén­je és házas­tár­sa bizal­má­ba fér­kőz­ve pró­bál pénz­hez jutni, mivel tudta, hogy köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zó­juk nincs. A férfi láto­ga­tá­sai sűrű­söd­tek annak érde­ké­ben, hogy a rossz fizi­kai, men­tá­lis álla­pot­ban lévő sér­tet­tek­ben bizal­mat ébresszen. A férfi a ruhás­szek­rény­ben elrej­tett 4 mil­lió forin­tot, majd később 2 mil­lió forin­tot ellop­ta. Az idős asszony ész­re­vet­te a pénz eltű­né­sét, ezért a meg­ma­ra­dó 8 mil­lió forin­tot elhe­lyez­te a bankszámlán. 

A férfi a sér­tett által igé­nyelt új bank­kár­tya kéz­be­sí­té­sé­vel annak kód­ját meg­is­mer­te, majd a kár­tyát meg­sze­rez­te. A férfi 34 alka­lom­mal 5.100.000 forin­tot vett fel auto­ma­ták­ból, ame­lyet az élet­tár­sá­val közö­sen fel­él­tek, illet­ve mint­egy 2.700.000 forin­tot bank­kár­tyás vásár­lá­sok során elköl­töt­tek. A férfi fia és annak élet­tár­sa a bank­kár­tya meg­szer­zé­sé­ről tudott, ők a vásár­lá­sok­kal 425.000 forint kárt okoztak.

Az idős asszony siker­te­le­nül pró­bált 100.000 forin­tot fel­ven­ni, ezért panaszt tett, így a pénz­in­té­zet pedig vizs­gá­la­tot ren­delt el, amely­ről a férfi tudo­mást szer­zett. Ekkor elha­tá­roz­ta, hogy nyug­ta­tó fel­hasz­ná­lá­sá­val a sér­tet­te­ket meg­öli, de a ter­vé­ről az élet­tár­sát nem tájékoztatta.

A férfi 2020. feb­ru­ár 20-án - azt állít­va, hogy szü­le­tés­na­pot érkez­tek ünne­pel­ni - magá­val vitt egy üveg bort. A férfi a nyug­ta­tó­ból nagyobb mennyi­sé­get porrá törve bele­ke­vert a borba, abból töl­tött a sér­tet­tek­nek, és a boros­üve­get a szo­bá­ba beké­szí­tet­te. A sér­tet­tek a bort meg­it­ták, amely­re az idős asszony rosszul­lét­tel, hányás­sal, egyen­súly­vesz­tés­sel rea­gált, az idős fér­fin ekkor még a gyógy­szer­mér­ge­zés tüne­tei nem vol­tak ész­lel­he­tők. A vád­lott és élet­tár­sa a sér­tet­te­ket maguk­ra hagy­ták azért, hogy ne tud­ja­nak segít­sé­get kérni, ezért a férfi az idős asszony mobil­te­le­fon­ját elvit­te, a veze­té­kes tele­fon kábel­csat­la­ko­zó­ját kihúz­ta. A boros­üve­get és a bög­ré­ket magá­val vitte, azo­kat össze­tör­te és egy hul­la­dék­gyűj­tő­be dobta.

A férfi a követ­ke­ző napok­ban  nem láto­gat­ta a sér­tet­te­ket, élet­tár­sa pedig nem nyúj­tott segít­sé­get nekik. A vád­lot­tak három nap múlva men­tek el a sér­tet­tek laká­sá­hoz, azért hogy a férfi meg­győ­ződ­jön a házas­pár álla­po­tá­ról. Ami­kor nem nyi­tot­tak ajtót, a férfi segít­sé­get hívni nem akart, csu­pán az élet­tár­sa nyo­má­sá­ra tár­csáz­ta a segélyvonalat.

Az asszony álla­po­ta kór­há­zi ellá­tá­sa során sta­bi­li­zá­ló­dott, az idős férfi azon­ban 2020. már­ci­us 7-én elhunyt. Halá­lá­nak oka heveny kerin­gé­si elég­te­len­ség volt, álla­po­tá­nak roham­sze­rű, végül halá­lá­hoz veze­tő rom­lá­sá­hoz a nyug­ta­tó ható­anyag­tar­tal­ma miat­ti több napos, zavart tudat­ál­la­pot­ban töl­tött moz­gás­kép­te­len­ség járult hozzá.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást, élet­tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, a férfi fiá­val és élet­tár­sá­val szem­ben pedig - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – ugyan­csak fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra is indít­ványt tett.

A rend­őr­ség vide­ót tar­tal­ma­zó koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/begyogyszereztek-oket-emberoles-buntett