Főoldal » Hírek » Megölte különélő feleségét - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fém csö­vek­kel ütöt­te fele­sé­gét, majd meg­öl­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett között már közel egy éve meg­sza­kadt a házas­tár­si kap­cso­lat. Ennek elle­né­re a férfi a nő köze­lé­ben maradt, az utcá­ra kerül­ve a koráb­bi közös lakó­he­lyük lép­cső­há­zá­ban töl­töt­te az éjsza­ká­kat, ingó­sá­ga­it és ruhá­za­ta­it is ott tárol­ta. A fér­fi­val szem­ben zak­la­tás gya­nú­ja miatt a bíró­ság távol­tar­tást is elren­delt a sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban, azon­ban ennek hatá­lya a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor már nem állt fent.

Az elkö­ve­tő és a sér­tett 2021. ápri­lis 21. nap­ján sze­mé­lyes talál­ko­zót beszél­tek meg, mely­nek hely­szí­né­ül egy sze­ge­di pan­zi­ó­ban bérel­tek szo­bát. Kora dél­után a sér­tett és a férfi között szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek során a férfi fel­vett két csö­vet és azok­kal a sér­tet­tet ütni és szur­kál­ni kezd­te. A férfi ezt köve­tő­en az üté­sek hatá­sá­ra föld­re kerü­lő nőt meg­öl­te.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.