Főoldal » Hírek » Megölte újszülött csecsemőjét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves nő ellen tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. A nő tit­kol­ta ter­hes­sé­gét, gyer­me­két a szü­lei házá­ban, a für­dő­szo­bá­ban szül­te meg, majd megölte.

A vád­irat sze­rint a nő egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban élt. 2022. ápri­lis köze­pén táp­pén­zes állo­mány­ba került, ekkor már 26 hetes ter­hes volt, amit min­den­ki elől tit­kolt. Nem készült az anya­ság­ra, nőgyó­gyá­sza­ti vizs­gá­lat­ra nem ment, a védő­nő­vel csak 2022. júni­us hónap végén vette fel a kapcsolatot.

Az elkö­ve­tő 2022. júli­us ele­jén a szü­lei házá­ban haj­nal­ban kiment a für­dő­szo­bá­ba és meg­szül­te a cse­cse­mőt. A köl­dök­zsi­nórt olló­val elvág­ta és az újszü­löt­tet föld­höz ütöt­te azért, hogy ne marad­jon élet­ben, egy töröl­kö­ző­be csa­var­va a pad­lón hagy­ta. Dél­előtt egy férfi isme­rő­se segít­sé­gét kérte, aki­nek azt mond­ta, hogy galamb­te­te­me­ket kell elszál­lí­ta­ni, Mis­kolc­ra utaz­tak, és a város egy kül­te­rü­le­ti erdős részén a halott újszü­lött tes­tét elrejtette.

A cse­cse­mő élve szü­le­tett, és meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között tör­té­nő szü­lés, mag­za­ti ellá­tás ese­tén élet­ben maradt volna.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.