Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Megrongálta az önkiszolgáló pénztárgépet, amiért az aprópénzt adott vissza- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy dühös vásár­ló ellen, aki mér­gé­ben betör­te a pénz­tár­gép kijel­ző­jét.

 A vád­lott 2020. júli­us 28-án este ittas álla­pot­ban vásá­rolt egy deb­re­ce­ni nagy­áru­ház­ban. A férfi a kosa­rá­ba tett sze­szes italt az egyik önki­szol­gá­ló pénz­tár­nál akar­ta kifi­zet­ni.

A gép nem fogad­ta el a bedo­bott apró­pénzt, így a vád­lott bank­jeggyel fize­tett. A pénz­tár­gép a vissza­já­rót öt-tízforintos érmék­ben adta ki, amin a férfi fel­dü­hö­dött, majd ököl­lel az önki­szol­gá­ló pénz­tár kijel­ző­jé­be ütött, ami betört.

A vád­lott erő­sza­kos és kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az üzlet­ben tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen. Tet­té­vel több mint száz­ezer forint kárt oko­zott az üzlet­nek, ami nem térült meg. A sér­tett kép­vi­se­lő­je a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás­ban kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, amely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek adjon helyt.