Főoldal » Archív » Megrovást kapott a más autóra kiadott rendszámmal közlekedő férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élést elkö­ve­tő fia­tal férfit.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv 64. §-a alap­ján meg­ro­vás­ban kell része­sí­te­ni azt, aki­nek cse­lek­mé­nye az elbí­rá­lás­kor már olyan cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hogy ami­att bün­te­tés kisza­bá­sa szük­ség­te­len. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban egy egye­di azo­no­sít jel­lel vissza­élés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben alkal­maz­ta ezt az intézkedést.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020 janu­ár­já­ban egy – álta­la is tudot­tan egy másik sze­mély­gép­ko­csi­ra kiadott – for­gal­mi rend­szá­mot fel­sze­relt a for­ga­lom­ból kivont autó­já­ra, majd azzal Nagy­lóc lakott terü­le­tén köz­le­ke­dett. 2020. janu­ár 10-én a rend­őr­jár­őr köz­úti ellen­őr­zés alá vonta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a rend­szám nem a veze­tett autó­ra van kiadva.

A gya­nú­sí­tott fenti cse­lek­mé­nye az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkalmas.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy a cse­lek­mény az elbí­rá­lá­sa­kor már olyan cse­kély fok­ban volt veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra – figye­lem­mel arra, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te és azt meg­bán­ta –, hogy a meg­ro­vás­nál súlyo­sabb jog­hát­rány alkal­ma­zá­sa nem indo­kolt. Ezért nem emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, hanem meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te, hogy őt a jövő­ben újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től vissza­tart­sa. A cse­lek­mény hely­te­le­ní­té­se mel­lett arra is fel­szó­lí­tot­ta, hogy a jövő­ben tar­tóz­kod­jon bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, mert ellen­ke­ző eset­ben a ható­sá­gok bíró­sá­gi fele­lős­ség­re voná­sát fog­ják kezdeményezni.

A bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott tehát elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást, ami a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert a bíró­ság­nak nem kel­lett lefoly­tat­nia a cse­kély tár­gyi súlyú ügy miatt a büntetőeljárást.