Főoldal » Archív » Megütötte és lefejelte a feleségét – vádemelés kapcsolati erőszak miatt

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 24 éves szan­ki férfi ellen, aki 2019 janu­ár­já­tól május végé­ig több­ször bán­tal­maz­ta, fel­po­foz­ta és rán­gat­ta, egy­szer pedig lefe­jel­te a fele­sé­gét.

A 24 éves vád­lott kez­det­ben kül­föl­dön dol­go­zott, keve­set tar­tóz­ko­dott ott­hon, majd 2019. janu­ár köze­pé­től haza­tért Szank­ra és Magyar­or­szá­gon vál­lalt mun­kát. Ezt köve­tő­en a házas­tár­sak között a viták, konf­lik­tu­sok állan­dó­sul­tak.

2019. már­ci­us 21. nap­ján haj­nal­ban egy fél­té­keny­sé­gi vita során a vád­lott meg­rán­gat­ta, majd több­ször fel­po­foz­ta a fele­sé­gét, aki rend­őri segít­sé­get kért. A rend­őrök távo­zá­sa után a vád­lott tovább foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást. 2019. már­ci­us 29. nap­ján este a vád­lott ismét vesze­ked­ni kez­dett a fele­sé­gé­vel, mely­nek során rán­gat­ta, lába­i­val leszo­rí­tot­ta, a haját tépte, illet­ve a keze­it fesze­get­te. A verés miatt a sér­tett a kar­ja­in, a tér­de­in és a tar­kó­ján 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott 2019 máju­sá­ban ismét Német­or­szág­ban dol­go­zott, majd onnan haza­tér­ve 2019. május 20. nap­ján este – látva, hogy a fele­sé­gét a mun­ka­adó­ja vitte haza – ismét szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. Rán­gat­ni kezd­te, majd lefe­jel­te az asszonyt, akit a hom­lo­kán el is talált. A sér­tett mun­ka­adó­ja ekkor érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A rend­őri intéz­ke­dés után az agresszív férfi távo­zott a ház­ból azzal, hogy a másik ingat­la­nuk­ban tölti az éjsza­kát. Haj­na­li 4 óra körül azon­ban vissza­ment a sér­tett­hez, ahol az ajtót és az abla­kot verte, mire a sér­tett been­ged­te. A ház­ban a vád­lott tovább ordí­to­zott, vesze­ke­dett a sér­tet­tel, trá­gár módon szi­dal­maz­ta, ezért a sér­tett reg­gel elő­ször a rend­őr­ség­hez, majd a csa­lád­se­gí­tő­höz for­dult segít­sé­gért, illet­ve a fér­jé­vel szem­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­sá­gon távol­tar­tás elren­de­lé­sét kez­de­mé­nyez­te.

A vád­lott jelen­leg is távol­tar­tás hatá­lya alatt áll, őt az ügyész­ség könnyű testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog hatá­roz­ni.