Főoldal » Archív » Megütötte tanárát egy agresszív tanuló Hajdúböszörményben

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú ellen, aki az őt rend­re uta­sí­tó tanárt ököl­lel megütötte.

A fia­tal­ko­rú vád­lott az egyik haj­dú­bö­ször­mé­nyi bent­la­ká­sos isko­la 8. osz­tá­lyos tanulója.

Az isko­lá­ban peda­gó­gus­ként dol­go­zik a sér­tett, aki 2018. ápri­lis 5-én 12 óra 45 perc körü­li idő­ben az osz­tá­lyá­ba tar­to­zó tanu­ló­kat sora­koz­tat­ta az épü­let elő­te­ré­ben. Ekkor ész­lel­te, hogy a fel­sőbb éves fia­tal­ko­rú vád­lott a kisebb gye­re­kek között jár­kál és rajz­szeg­gel ijeszt­ge­ti őket.

A sér­tett ezért a vád­lot­tat rend­re uta­sí­tot­ta és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy a nála lévő rajz­sze­get adja át. A 8. osz­tá­lyos tanu­ló azon­ban ennek nem tett ele­get, fel­dü­höd­ve, tisz­te­let­le­nül beszélt a peda­gó­gus­sal, majd hir­te­len ököl­lel a feje irá­nyá­ba ütött, azt azon­ban a sér­tett­nek a kar­já­val sike­rült elhá­rí­ta­nia. Ezután a vád­lott ismét rátá­madt a peda­gó­gus­ra, őt ököl­lel a jobb halán­té­kán meg­ütöt­te, majd a haját meg­ra­gad­va lerán­tot­ta a föld­re. Az egyen­sú­lyát vesz­tő sér­tett a föld­re kerü­lő vád­lott­ra esett, majd őt a pad­lón leszo­rít­va tar­tot­ta, amíg az isko­la por­tá­sa és egy másik peda­gó­gus a segít­sé­gé­re sietett.

A peda­gó­gus a hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zés értel­mé­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, az eset miatt sérü­lést nem szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a járás­bí­ró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.