Főoldal » Archív » Megverték a pultost, mert sokallták a számlát – vádemelés egy kecskeméti anya és lánya ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 43 éves kecs­ke­mé­ti nő és 22 éves lánya ellen, akik 2016 decem­ber végén egy kecs­ke­mé­ti presszó­ban meg­ver­ték a pul­tos nőt és test­vé­rét, vala­mint egyi­kük a beren­de­zést is meg­ron­gál­ta azért, mert sokall­ták a számlát.

A 43 éves kecs­ke­mé­ti nő a lányá­val együtt 2016. decem­ber 22-én, dél­után egy kecs­ke­mé­ti presszó­ban ita­lo­zott. Este 7 óra körül kér­ték a szám­lát, de sokall­ták az össze­get, ezért szó­vál­tás­ba keve­red­tek a pul­tos­sal. A konf­lik­tus odáig fajult, hogy az anya ököl­lel arcon ütöt­te a pul­tost, majd a lányá­val több­ször meg­ütöt­ték és test­szer­te meg­rúg­ták. Ekkor a pul­tos védel­mé­re kelt a presszó­ban tar­tóz­ko­dó lány­test­vé­re, de a garáz­da anya és lánya őt is meg­ver­ték. Távo­zás­kor a lány a bejá­ra­ti ajtó üve­gét berúg­ta, vala­mint a rak­tár ajta­ját meg­ron­gál­ta, ami­vel közel 24.000 forint kárt okozott.

A bán­tal­ma­zás miatt a pul­tos nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ami miatt kérte a vád­lot­tak meg­bün­te­té­sét. A pul­tos test­vé­re szin­tén könnyeb­ben sérült, de ő nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt a bán­tal­ma­zó­i­val szemben.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat az ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gén kívül könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, és velük szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.