Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mélygarázsokban törtek fel gépkocsikat – eredményes vádemelés – FOTÓVAL és VIDEÓVAL

A vád­lot­tak egyi­ke a tár­sas­ház­ba beju­tást biz­to­sí­tot­ta két tár­sá­nak, akik ezután a mély­ga­rázs­ba lejut­va több gép­ko­csit is fel­tör­tek. A két ismert­té vált férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, a bíró­ság ezért 3 év 9 hónap, vala­mint 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te őket.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja, egy 51 éves férfi 2018. ápri­lis 16-án a haj­na­li órák­ban – ismer­ve a kapu­kó­dot – kinyi­tot­ta a XI. kerü­let, Ham­zsa­bé­gi úton lévő egyik tár­sas­ház ajta­ját 42 éves vádlott-társának, vala­mint az eddi­gi eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt har­ma­dik tár­suk­nak azért, hogy ők ket­ten a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ba lejut­va, gép­ko­csi­kat tör­je­nek fel.

A fia­ta­labb vád­lott és isme­ret­len társa ez után a mély­ga­rázs­ban két gép­ko­csit tört fel úgy, hogy azok abla­kát betör­ték, egy har­ma­dik autót pedig az előző jár­mű­vek egyi­ké­ben talált kulccsal nyi­tot­tak ki. Az elkö­ve­tők iga­zol­vá­nyo­kat, bank­kár­tyá­kat, nap­szem­üve­get, infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket és egyéb érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. A fia­ta­labb vád­lott ezt meg­elő­ző­en, 2018. május 18-án a haj­na­li órák­ban a XI. kerü­let, Nádor­li­get utcá­ban lévő egyik tár­sas­ház ajta­ját befe­szí­tet­te, és annak mély­ga­rá­zsá­ban össze­sen tíz gép­ko­csit, vala­mint két táro­lót is fel­tört és átku­ta­tott. A vád­lott egye­bek mel­lett sport­fel­sze­re­lé­se­ket, koz­me­ti­kai cik­ke­ket, tás­kát, pénz­tár­cát, illet­ve egyéb, a gép­ko­csik­ban hagyott érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két vád­lot­tal szem­ben több rend­be­li – az idő­sebb férfi ese­té­ben bűn­se­géd­ként – dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­ték, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való jogról.

A bíró­ság a vád­lot­tak bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; a fia­ta­labb fér­fit 3 év 9 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, idő­sebb tár­sát 1 év bör­tön­bün­te­tés­re és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság elren­del­te az idő­sebb férfi koráb­bi, 1 év 6 hónap – fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős, a fia­ta­labb vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság fenntartotta.

A vád­eme­lés­ről szóló koráb­bi köz­le­mény, fény­ké­pek­kel és vide­ók­kal itt elér­he­tő: https://ugyeszseg.hu/melygarazsokban-tortek-fel-gepkocsikat-vademeles-fotokkal-es-hamarosan-videoval/