Főoldal » Archív » MENTELMI JOGA MIATT MEGSZÜNTETTE AZ ÜGYÉSZSÉG KŐRÖS GUSZTÁV TIBOR ELŐZETES LETARTÓZTATÁSÁT

A Somogy Megyei Főügyész­ség jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve a mai napon meg­szün­tet­te a hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indí­tott bűn­ügy­ben Kőrös Gusz­táv Tibor elő­ze­tes letartóztatását.

A főügyész­ség – miu­tán hiva­ta­lo­san iga­zo­lást nyert, hogy a Bács-Kiskun megyei 3. ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­let válasz­tá­si bizott­sá­ga Kőrös Gusz­táv Tibort, mint a Min­den Sze­gé­nyért Párt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­jét nyil­ván­tar­tás­ba vette – az ország­gyű­lés­ről szóló 2012. évi XXXVI. tv., vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 1998. XIX tv. men­tel­mi jog­ról szóló ren­del­ke­zé­sei alap­ján, a nyo­mo­zás fel­füg­gesz­té­se mel­lett, meg­szün­tet­te a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban leg­utóbb 2018. ápri­lis 9. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tott elő­ze­tes letartóztatást.

Kőrös Gusz­táv Tibor és tíz társa ellen, akik közül öten elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt indult büntetőeljárás.

Kőrös Gusz­táv Tibor gya­nú­sí­tott – magát hiva­ta­los sze­mély­nek kiad­va – több vál­lal­ko­zó­tól jelen­tős össze­ge­ket kért azzal, hogy az álta­luk benyúj­tott pályá­za­tok­nál ked­ve­zőbb elbí­rá­lás érde­ké­ben pénzt jut­tat hiva­ta­los sze­mély­nek. A gya­nú­sí­tott ily módon több mint 130 mil­lió forin­tot szer­zett meg a vele kap­cso­lat­ban álló személyektől.

Kőrös Gusz­táv Tibort az ország­gyű­lés­ről szóló jog­sza­bály ren­del­ke­zé­sei sze­rint, mint kép­vi­se­lő­je­löl­tet, a kép­vi­se­lők­kel azo­nos men­tel­mi jog ille­ti meg.
Ezért vele szem­ben – a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény elő­írá­sa alap­ján – a bün­te­tő­el­já­rás nem foly­tat­ha­tó, az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás nem foga­na­to­sít­ha­tó, füg­get­le­nül attól, hogy a nyo­mo­zás már meg­in­dult, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­ték el.

A jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek köte­le­ző ere­jű­ek, legyen szó akár a leg­sú­lyo­sabb, akár a leg­eny­hébb szank­ci­ó­val fenye­ge­tett bűncselekményről.

Mind­ezek­re figye­lem­mel a Somogy Megyei Főügyész­ség – bár az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás tör­vé­nyei fel­té­te­lei, így a meg­ala­po­zott gyanú, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye, a szö­kés veszé­lye és a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is vál­to­zat­lan tar­ta­lom­mal fenn­áll­nak – jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve, a nyo­mo­zás fel­füg­gesz­té­se mel­lett, meg­szün­tet­te Kőrös Gusz­táv Tibor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A bün­te­tő­el­já­rás mind­ad­dig nem foly­tat­ha­tó a kép­vi­se­lő­je­löl­ti nyil­ván­tar­tás­ba vett ter­helt­tel szem­ben, amed­dig a men­tel­mi joga fenn­áll. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sét a Leg­főbb Ügyész indít­vá­nyoz­hat­ja a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizottságnál.

Mind­er­re figye­lem­mel a Somogy Megyei Főügyész­ség Kőrös Gusz­táv Tibor kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi joga fel­füg­gesz­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sá­ra tett elő­ter­jesz­tést a Leg­főbb Ügyész­ség felé.