Főoldal » Hírek » Mentőautónak tűnő járművel akart embert csempészni - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sárvá­ri Járá­si Ügyész­ség szer­dán indít­vá­nyoz­ta annak a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Rába­pa­tyon 2021. május 10-én értek tet­ten, miköz­ben tíz szír ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni egy men­tő­au­tó­nak tűnő jár­mű­vel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi, az álta­la veze­tett „Ambu­lance” fel­ira­tú gép­jár­mű­be a tíz szír szár­ma­zá­sú sze­mélyt, akik a szerb-magyar határt is ille­gá­li­san lép­ték át, a hatá­ron lévő kerí­té­sen átmász­tak – jelen­leg pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó helyen – vette fel, hogy őket Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lítsa és ille­gá­li­san Auszt­riába jut­tassa.

A gya­nú­sí­tot­tat a Vas megyei rend­őrök őri­zet­be vet­ték. A tíz szír mig­ránst, akik érvé­nyes magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek,ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás alá vonták.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.