Főoldal » Hírek » Mentőket bántalmazott - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 22 éves, kábí­tó­szer­től és alko­hol­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban lévő férfi a hozzá kihí­vott men­tők­re támadt, és őket tett­leg bán­tal­maz­ta; a men­tő­ápo­ló súlyos sérü­lést, bor­da­tö­rést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 24-én kábí­tó­szert, vala­mint alko­holt fogyasz­tott, amik hatá­sá­ra a XVI. kerü­let, Timur utcá­ban rosszul lett, a föl­dön feküdt, ezért egy arra sétá­ló pár men­tőt hívott hozzá.

A hely­szín­re érke­zett men­tő­au­tó veze­tő­je és men­tő­ápo­ló­ja meg­pró­bált egész­ség­ügyi ellá­tást biz­to­sí­ta­ni a vád­lott­nak, ennek érde­ké­ben a föl­dön fekvő, erő­sen ittas, bódult álla­pot­ban lévő vád­lot­tat meg­pró­bál­ták fel­kel­te­ni. A magá­hoz tért vád­lott ekkor agresszí­van szit­ko­zód­ni kez­dett, majd rájuk támadt, és őket tett­leg bántalmazta.

Ennek során a men­tő­au­tó veze­tő­jét a fülé­nél tenyér­rel meg­ütöt­te, majd ezután a men­tő­ápo­ló­ra támadt, őt több­ször mell­be rúgta, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re esett. A vád­lott a föl­dön fekvő men­tő­ápo­lót tovább rugdosta.

A men­tő­ápo­ló a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben bor­da­tö­rést, vala­mint test szer­te zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Ezt köve­tő­en, a vád­lott a men­tők segély­hí­vá­sá­ra kiér­ke­ző rend­őrö­ket arcon köpte.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozva.