Főoldal » Hírek » Metamfetamin terjesztése miatt 21 személyt vádol az ügyészség - VIDEÓVAL - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

2014 decem­be­ré­ben benyúj­tott vád­ira­tot köve­tő­en hat évvel a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség újabb vád­ira­tot nyúj­tott be 21 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik közül nyolc sze­mély ugyan­ah­hoz a győr­szent­ivá­ni csa­lád­hoz tartozik.

Az ügyész­ség tizen­egy elkö­ve­tőt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­mel vádol, mely bűn­cse­lek­mény élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az elkö­ve­tők a vád sze­rint főleg mari­hu­á­na, ille­tő­leg a „pikó” néven ismert metam­fe­ta­min ter­jesz­té­sé­vel fog­lal­koz­tak. A mari­hu­á­nát kilo­gram­mon­kén­ti tétel­ben és gram­mon­kén­ti ada­gok­ban is érté­ke­sí­tet­ték, míg a nap­ja­ink egyik leg­ad­dik­tí­vabb, leg­ron­cso­lóbb kábí­tó­sze­rét, a metam­fe­ta­mint fecs­ken­dők­ben ada­gol­ták, hígí­tot­ták és áru­sí­tot­ták kisebb és nagyobb téte­lek­ben, éve­ken keresz­tül, főként Győr-Moson-Sopron megyé­ben és Vas megyében.

Az elkö­ve­tők közül jelen­leg hatan áll­nak letar­tóz­ta­tás, öten bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni az ügyben.

Az ügy­ben az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken keresz­tül tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gyorszentivani-bunozoklan-tagjait-fogtak-el-a