Főoldal » Hírek » Milliókat kerestek mélyszegénységben élő nők prostitúciójából - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 44 éves és egy 40 éves férfi ellen ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt, akik mély­sze­gény­ség­ben élő fia­tal nőket – köz­tük kis­ko­rú­a­kat is – tobo­roz­tak kül­föl­di szex­mun­ká­ra, ahol elszál­lá­sol­ták őket, hir­det­ték a tevé­keny­sé­gü­ket és napi rend­sze­res­ség­gel elszá­mol­tat­ták a pros­ti­tú­ci­ó­ból szer­zett keres­mé­nyük­ről, amely­ből a vád­lot­tak sze­mé­lyen­ként 1 mil­lió, ille­tő­leg 1,5 mil­lió forin­tot vet­tek el.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak bará­ti kap­cso­lat­ban vol­tak és több­nyi­re rossz élet­kö­rül­mé­nyek között, ille­tő­leg mély­sze­gény­ség­ben élő nőket tobo­roz­tak Mis­kol­con, kül­föl­di pros­ti­tú­ci­ós munkára.

Az idő­sebb vád­lott 2018 máju­sá­ban, vala­mint júni­us hónap­ban Svájc­ba vitt ki egy fia­tal nőt, aki­nek lett egy olasz állam­pol­gár­sá­gú állan­dó ügy­fe­le. Ez a férfi a nő részé­re átadott hasz­ná­lat­ra egy 150 000 Ft napi limit­össze­gű bank­kár­tyát, ame­lyet a vád­lott elvett és több héten át azzal napon­ta vásá­rolt, a limit­össze­get maxi­má­li­san kime­rít­ve. A vád­lott a nőtől a pros­ti­tú­ci­ós nye­re­sé­gé­ből össze­sen mint­egy 1,5 mil­lió forin­tot vett el.

A vád­lott 2018 már­ci­u­sá­ban egy tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött nőt is be akart szer­vez­ni kül­föl­di pros­ti­tú­ci­ó­ra, de az eluta­sí­tot­ta. A vád­lott továb­bá 2018 feb­ru­ár­já­tól 2020 janu­ár ele­jé­ig az élet­tár­sá­val tar­tat­ta ki magát, aki szin­tén Svájc­ban vég­zett szex­mun­kát. Az ebből eredő jöve­del­mé­ből közel 1,5 mil­lió forin­tot hasz­nált saját céljaira.

A fia­ta­lab­bik vád­lott 2018 júni­u­sá­ban szer­ve­zett be, majd vitt ki kül­föld­re pros­ti­tú­ci­ós mun­ká­ra egy nőt, aki­nek az így szer­zett jöve­del­mé­ből több mint 1 mil­lió forin­tot vett el.

Az ügyész­ség a más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltő vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül a fia­ta­labb több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül – fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.