Főoldal » Archív » Mostohafia tartozását „dolgozta le” Magyarországon egy szerbiai embercsempész

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár férfi és szerb kami­o­nos bűn­tár­sa ellen, mert a magyar férfi három­szor csem­pé­szett mig­rán­so­kat Nyugat-Európa felé, aki­ket az utol­só alka­lom­mal a kami­o­nos bűn­társ csem­pé­szett át a szerb-magyar határon.

A 47 éves szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2017 decem­be­ré­ben Sza­bad­kán beszél­te meg egyik szerb isme­rő­sé­vel, hogy a mos­to­ha­fi­á­nak az isme­rős felé fenn­ál­ló 1000 eurós tar­to­zá­sát úgy „tör­lesz­ti”, hogy olyan mig­rán­so­kat szál­lít Nyugat-Európába, akik ille­gá­li­san érkez­tek Magyarországra.

Ennek meg­fe­le­lő­en a szer­bi­ai magyar vád­lott az isme­rős uta­sí­tá­sá­ra 2017. decem­ber 28-án este egy szaty­ma­zi hotel­nél fel­vett az autó­já­ba két mig­ránst és őket Német­or­szág­ba szál­lí­tot­ta. A költ­sé­gek­re a szerb meg­bí­zó 200 eurót fize­tett a vád­lott­nak. A máso­dik alka­lom­mal a 47 éves ember­csem­pész a meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra 2018. janu­ár 29-én haj­nal­ban Rösz­kén, a határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben fel­vett az autó­já­ba hét koszo­vói mig­ránst, aki­ket egy isme­ret­len kami­on­so­főr csem­pé­szett Magyar­or­szág terü­le­té­re. A beszál­lí­tás után a vád­lott öt mig­ránst Auszt­ri­á­ba szál­lí­tott, a két másik sze­mély még Szaty­maz köze­lé­ben kiszállt. A szál­lí­tás költ­sé­ge­i­re a meg­bí­zó 150 eurót fizetett.

Az ügy másik vád­lott­ja, egy 48 éves szerb kami­on­so­főr 2018. feb­ru­ár 6-án éjsza­ka Szer­bi­á­ban a kami­on­já­ban elbúj­ta­tott három albán mig­ránst és őket Rösz­ké­nél átcsem­pész­te a szerb-magyar hatá­ron. Ezután 2018. feb­ru­ár 7-én haj­nal­ban a kami­on­so­főr vád­lott a szerb meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra a mig­rán­so­kat a ket­tős állam­pol­gár vád­lott­hoz kísér­te, aki autó­já­val egy köze­li par­ko­ló­ban vára­ko­zott. A 47 éves ket­tős állam­pol­gár beszál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­ba a három albánt és fel­vett még egy mig­ránst. Négyük közül három sze­mélyt az olasz­or­szá­gi Tri­eszt­be kel­lett volna szál­lí­ta­ni, azon­ban Tata­há­zán a jár­őrök meg­ál­lí­tot­ták és elfog­ták őket. Az elfo­gott kami­on­so­főr vád­lott is kapott pénzt az embercsempészésért.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy a szerb állam­pol­gár­sá­gú kami­on­so­főrt ki is kell uta­sí­ta­ni az ország­ból. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.