Főoldal » Archív » Mostohán bánt gyermekeivel az anya

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, aki rend­sze­re­sen leit­ta­so­dott, kettő gyer­me­két, vala­mint a csa­lád­ba foga­dás révén álta­la nevelt har­ma­dik gyer­me­ket elha­nya­gol­ta, őket több­ször fel­po­foz­ta, előt­tük  trá­gá­rul beszélt és jelen­lé­tük­ben vesze­ke­dett, kia­bált az élet­tár­sá­val, így maga­tar­tá­sa a gyer­me­kek testi, értel­mi, érzel­mi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­te.

A vád­lott 2016 nya­rá­tól gyak­ran leit­ta­so­dott, emi­att dol­goz­ni sem járt, élet­tár­sá­val gyak­ran vesze­ke­dett, kia­bált és trá­gá­rul beszélt, ami­nek a 2002-ben és 2005-ben szü­le­tett két gyer­me­ke, és a 2006-ban szü­le­tett, csa­lád­ba foga­dott har­ma­dik gyer­mek a tanúi vol­tak.  A vád­lott ittas álla­pot­ban a doro­gi lakás­ban a ház­tar­tást elha­nya­gol­ta, nem főzött, nem taka­rí­tott, és gyak­ran egész nap az ágy­ban maradt, a házi­mun­kát pedig a kis­ko­rú sér­tet­tek végez­ték. A leg­idő­sebb gyer­mek vásá­rolt a sport­ver­se­nye­ken való rész­vé­te­lé­ért kapott pénz­ből élel­mi­szert, hogy legyen mit enni­ük, a test­vé­re­i­nek rend­sze­re­sen készí­tett szend­vi­cse­ket az isko­lá­ba.

A vád­lott a csa­lád­ba foga­dott gyer­mek­nek az élet­ko­rát meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű házi­mun­ka elvég­zé­sét hatá­roz­ta meg, ezért a sér­tett az isko­lá­ban fáradt volt. Ugyan­en­nek a gyer­mek­nek az isko­lai fel­sze­re­lé­sét a vád­lott hiány­ta­la­nul és határ­idő­ben nem vásá­rol­ta meg, őt az isko­lai prog­ra­mok­ra nem enged­te el, nem enged­te spor­tol­ni, mert arra már nem kívánt pénzt kiad­ni.

A vád­lott 2017. feb­ru­ár­já­tól heten­te több­ször bán­tal­maz­ta, pofon­vág­ta a gye­re­ke­ket, velük ok nél­kül kia­bált, ezért, vala­mint a vád­lott foko­zott ittas­sá­ga, elha­nya­go­ló és agresszív maga­tar­tá­sa miatt a gye­re­kek zár­kó­zot­tá, vissza­hú­zó­dó­vá vál­tak. 2017 tava­szán, a hús­vé­ti szü­net­ben a vád­lott és élet­tár­sa Spa­nyol­or­szág­ba utaz­tak, a gye­re­kek fel­ügye­le­tét a nő csak az isko­lai szü­net ide­jé­re oldot­ta meg, ezt köve­tő­en két-három napig az akkor 14, 11 és 10 éves gye­re­kek egye­dül tar­tóz­kod­tak a lakás­ban, maguk­ról gon­dos­kod­tak, így jár­tak isko­lá­ba.

A vád­lott a gyer­me­kek előtt vesze­ke­dett az élet­tár­sá­val, a vita gyak­ran tett­le­ges­sé­gig fajult, ilyen alkal­mak­kor a sér­tet­tek a szo­bá­juk­ba mene­kül­tek, hogy ne hall­ják és lás­sák a tör­tén­te­ket. 2017. júni­us 11-én két alka­lom­mal is vere­ke­dés volt az ittas vád­lott és élet­tár­sa között a doro­gi lakás­ban, mely­nek tanú­ja volt két gyer­mek, akik közül az egyik érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Ezt köve­tő­en a vád­lott kül­föld­re köl­tö­zött, és a gye­re­kek ellá­tá­sá­ról anya­gi­lag sem gon­dos­ko­dott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, ezi­dá­ig bün­tet­len vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.