Főoldal » Hírek » Mozgássérültre csaptak le fiatalkorú rablók - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a sér­tet­tet - moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­gát kihasz­nál­va - meg­pró­bál­ták kirabolni.

A vád sze­rint a fia­ta­lok 2020 júli­u­sá­ban, egy este Porosz­lón meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a velük koráb­ban szóba ele­gye­dő, lát­szó­lag ittas álla­pot­ban lévő, de ismert beteg­sé­gé­ből kifo­lyó­lag sán­tít­va, dülön­gél­ve köz­le­ke­dő sér­tet­tet köve­tik, és tőle pénz sze­rez­nek. Az elkö­ve­tők a Tisza-tónál talál­ha­tó gátig követ­ték kisze­melt áldo­za­tu­kat, ahol az egyik fia­tal­ko­rú tar­kón vágta, majd két-három alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te az arcán, miköz­ben a tár­sai a jelen­lé­tük­kel szán­dék­erő­sí­tő­en hatottak.

Ami­kor a férfi az üté­sek követ­kez­té­ben végül össze­gör­nyedt, a táma­dó fia­tal meg­ra­gad­ta a vál­lán lévő háti­zsák­ját és rán­gat­ta, miköz­ben több­ször eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta, hogy „add ide a tás­kád”. A sér­tett a tás­kát nem adta át, hanem sike­rült azt meg­tar­ta­nia, majd a hely­szín­ről az érté­ke­i­vel együtt elmenekült.

A meg­tá­ma­dott férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, arc­csont és orsó­csont törést szenvedett.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy ha a fia­tal­ko­rú­ak vezé­re az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűnös­sé­gét, vele szem­ben a bíró­ság 3 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki és 3 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

Az ügyész­ség a mér­té­kes indít­vá­nyá­ban a bün­te­tés mér­té­két a cse­lek­mény­nél jelen­lé­vő, de abban tevő­le­ge­sen részt nem vál­la­ló tár­sak ese­té­ben 2 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­ben és 3 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ban hatá­roz­ta meg.