Főoldal » Hírek » Munkahelyéről lopott a fiatal férfi - rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mun­kál­ta­tó­ja széf­jé­ből lopott el jelen­tős pénz­össze­get.

A 23 éves vád­lott 2021 augusz­tu­sá­tól bolti eladó­ként dol­go­zott egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság derecs­kei telep­he­lyen. Tudo­má­sá­ra jutott, hogy a cég egyik mun­ka­tár­sa 2021. novem­ber végén nagyobb össze­gű eurót tett a telep­he­lyen lévő, szám­kó­dos széf­be. A férfi kifi­gyel­te a kódot és 2021. novem­ber végé­től decem­ber köze­pé­ig, két hét alatt négy alka­lom­mal külön­bö­ző össze­ge­ket lopott el a lemez­szek­rény­ből. A vád­lott össze­sen 16.500 euró kész­pénzt vett ki a széf­ből, amit min­den alka­lom­mal átvál­tott forint­ra.

A férfi a lopás­sal több mint hat­mil­lió forint kárt oko­zott, ami­nek a fele meg­té­rült, a nyo­mo­zást végző Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság a pénzt lefog­lal­ta és a sér­tett­nek vissza­ad­ta. A sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a nyo­mo­zás során kérte a fenn­ma­ra­dó kárá­nak meg­té­rí­té­sét.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján az elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és köte­lez­ze a meg nem térült kár meg­fi­ze­té­sé­re.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg:  https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elasta-a-penzt