Főoldal » Hírek » Műtéti beavatkozásról készült felvételeket szereztek meg és kezeltek részben jogtalanul – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik egy ritka műté­ti beavat­ko­zás­ról készült fel­vé­te­le­ket sze­rez­tek meg és kezel­tek rész­ben jogtalanul.

A vád­irat sze­rint a három vád­lott együtt uta­zott egy dél-ázsiai ország­ba még 2019 júli­u­sá­ban azért, hogy a tech­ni­kai sze­mély­zet tag­ja­ként - doku­men­tum­film készí­té­se cél­já­ból - részt vegye­nek egy ritka sebé­sze­ti beavat­ko­zás meg­fi­gye­lé­sé­ben. Mind­hár­man elő­ze­te­sen írás­ban vál­lal­ták, hogy az ope­rá­ció során tudo­má­suk­ra jutott ada­to­kat, infor­má­ci­ó­kat bizal­ma­san keze­lik, titok­ban tart­ják és az arra jogo­sul­tak elő­ze­tes írás­be­li hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül nyil­vá­nos­ság­ra nem hoz­zák, ille­ték­te­len har­ma­dik sze­mély­nek nem adják át.

A műtét hely­szí­né­ül szol­gá­ló kór­ház mennye­ze­ti kame­ra­rend­sze­re az egész beavat­ko­zás­ról folya­ma­tos fel­vé­te­le­ket készí­tett, ame­lyet auto­ma­ti­ku­san egy merev­le­mez­re men­tett és 15 napig tárolt. A merev­le­mez az egyik kór­há­zi helyi­ség álmennye­ze­te felett volt elhe­lyez­ve és ahhoz csak meg­ha­tá­ro­zott, arra fel­ha­tal­ma­zott tech­ni­kai sze­mély­zet­nek volt hoz­zá­fé­ré­si joga.

Két elkö­ve­tő a műté­tet köve­tő néhány napon belül, kibon­tot­ták az érin­tett helyi­ség álmennye­ze­tét és a - töb­bek között a műtét fel­vé­te­lét is tar­tal­ma­zó - merev­le­mezt kicse­rél­ték egy másik adat­tá­ro­ló egy­ség­re. A műve­let köz­ben a két vád­lott­ról egy isme­ret­len tár­suk fény­kép­fel­vé­telt is készített.

Az ügy har­ma­dik vád­lott­ja ezzel pár­hu­za­mo­san a műté­ti eljá­rás során hasz­nált beépí­tett kame­rá­val ren­del­ke­ző mik­rosz­kóp fel­vé­te­lét másol­ta át saját adat­hor­do­zó­já­ra a kór­ház tudta és enge­dé­lye nélkül. 

Ezt köve­tő­en mind­há­rom vád­lott haza­tért Magyar­or­szág­ra. Pár nap múlva egyi­kük egy közös­sé­gi oldal­ra posz­tol­ta a merev­le­mez kicse­ré­lés­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­telt. A képet azzal kom­men­tál­ta, hogy ellop­ták a fel­vé­te­le­ket, mert azt a kór­ház meg akar­ta tar­ta­ni magának.

A har­ma­dik vád­lott - az arra jogo­sul­tak enge­dé­lyé­vel - a műtét előtt és alatt is készí­tett a hely­szí­nen fel­vé­te­le­ket, mivel a műté­ten áteső sze­mé­lyek kép­vi­se­lő­i­vel koráb­ban szó­ban és írás­ban is egyez­te­tett arról, hogy doku­men­tum­fil­met készít az eljá­rás­ról. A műtét után azon­ban meg­rom­lott a kap­cso­lat a vád­lott és a kép­vi­se­lők között, így meg­ál­la­po­dás nem szü­le­tett a film létrehozásáról.

A meg­mű­tött sze­mé­lyek kép­vi­se­lői fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy a film­ké­szí­té­si szán­dé­ká­ról tegyen le, azon­ban titok­tar­tá­si nyi­lat­ko­za­tá­nak tegyen ele­get, egy­ben vissza­von­ták koráb­bi enge­dé­lyü­ket a fel­vett kép- és hang­anya­gok fel­hasz­ná­lás­ra. Ennek elle­né­re a vád­lott a kép- és hang­anya­go­kat tovább­ra is kezel­te és külön­bö­ző adat­hor­do­zó­kon csoportosította.

Emel­lett ő és egy másik vád­lott társa több sze­mély részé­re kül­dött olyan a kór­ház­ban készült képe­ket, ame­lye­ken a műté­ten átesett sze­mé­lye­ket  - a beavat­ko­zás követ­kez­té­ben - öntu­dat­lan, kiszol­gál­ta­tott és így mél­tat­lan hely­zet­ben ábrá­zol­ta. A fel­vé­te­lek ille­ték­te­len sze­mé­lyek által tör­té­nő meg­is­me­ré­se sér­tet­te a képe­ken sze­rep­lő kis­ko­rú sze­mé­lyek embe­ri méltóságát.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők ellen infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat.