Főoldal » Hírek » Nagymamáját verte fejbe – életveszélyes sérüléseket okozott neki - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a közép­ko­rú fér­fi­nak, akit nagy­szü­lő­jét bán­tal­maz­ta súlyosan.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott hétfő haj­nal­ban meg­je­lent nagy­any­ja hód­me­ző­vá­sár­he­lyi laká­sán. A sér­tett fel­éb­redt, és kér­dő­re vonta uno­ká­ját, hogy mit csi­nál, majd szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely­nek során a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal az arcán és a fején is meg­ütöt­te az idős asszonyt, aki súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A főügyész­ség az élet­ve­szély okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak illet­ve a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta. A nyo­mo­zá­si bírói ülé­sen elhang­zot­tak alap­ján a főügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, mint letar­tóz­ta­tá­si okra is kiter­jeszt­ve tar­tot­ta fent indítványát.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­na­pi napon az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát vala­mennyi okra figye­lem­mel, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, melyet az ügyész­ség tudo­má­sul vett. Vég­zé­sé­vel szem­ben a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem vált véglegessé.