Főoldal » Hírek » Négy és fél év helyett hat és fél évre ítélték az élettársát szabadulása után újra bántalmazó férfit - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés után két évvel hosszabb bün­te­tést kapott az a 36 éves nóg­rá­di férfi, aki folya­ma­to­san ter­ro­ri­zál­ta élettársát.

Az ügy­ben az ügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat a férfi ellen testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti letar­tóz­ta­tá­sá­ból sza­ba­dul­va tovább­ra is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, java­részt könnyű sérü­lé­se­ket, de volt, hogy áll­ka­pocs­csont­tö­rést is okoz­va neki.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon 4 és fél év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a vádlottat.

Az íté­let ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést a nyo­ma­té­kos súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lya miatt.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Kifej­tet­te, hogy a vád­lot­tat sem a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott bün­te­té­sek, sem az elle­ne szin­tén az élet­tár­sa sérel­mé­re elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás nem tar­tot­ta vissza újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től. Emi­att a sze­mé­lyé­ben rejlő foko­zott tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség­re tekin­tet­tel a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés eltúl­zot­tan enyhe, így nem alkal­mas a bün­te­té­si célok elérésére.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal. Kifej­tet­te, hogy a vád­lott több­ször volt bün­tet­ve, továb­bá az élet­tár­sa sérel­mé­re az újabb bán­tal­ma­zá­so­kat alig négy hónap­pal sza­ba­du­lá­sa után követ­te el. Mind­ezek alap­ján a koráb­bi bün­te­té­sek nem tar­tot­ták vissza attól, hogy újabb, jelen­tős tár­gyi súlyú szabadságvesztés-büntetéssel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­sen el. A tör­vény­szék a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két jelen­tő­sen, 6 év 6 hónap­ra, a köz­ügyek­től eltil­tás idő­tar­ta­mát pedig 7 évre súlyosította.

Az íté­let jogerős.

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet mun­ka­tár­sá­val készí­tett, kap­cso­la­ti erő­szak­ról szóló isme­ret­ter­jesz­tő kis­film az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/