Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Négy év börtön a különös visszaeső betörőnek- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 4 év bör­tön­re ítél­te azt a fér­fit, aki 2016-os cse­lek­mé­nyei után most áll­ha­tott bíró­ság elé, kül­föl­dön letöl­tött sza­bad­ság­vesz­té­sét követően.

 A mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző vád­lott 2016 júli­us köze­pén több alka­lom­mal lopott egy sal­gó­tar­já­ni lakás­ból kész­pénzt, táb­la­gé­pet, digi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gé­pet és egyéb esz­kö­zö­ket, össze­sen 149.652 forint kárt okoz­va. A kár­ból a nyo­mo­zás során mind­össze 25.000 forint térült meg lefog­la­lás útján.

A férfi 2016. szep­tem­ber 11-én egy másik sal­gó­tar­já­ni lakás­ba is bement a lakás ajta­ját erő­szak­kal fel­fe­szít­ve, és onnan 2.000.000 forint kész­pénzt, 3.500 ame­ri­kai dol­lárt és nagyobb mennyi­sé­gű ékszert zsák­má­nyolt. A lakás­ban a bűn­ügyi tech­ni­ku­sok szag- és DNS-mintákat is rög­zí­tet­tek, ezek azo­no­sí­tá­sa vezet­tet végül a betö­rő nyomára.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a két, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­son kívül egy ugyan­csak 2016-ban elkö­ve­tett garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt is vádat emelt. Az elkö­ve­tő idő­köz­ben kül­föl­dön is rács mögé került, ezért az ügyész­ség az eljá­rás koráb­bi fel­füg­gesz­té­se után 2020. máju­sá­ban tudott vádat emel­ni ellene.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső, jelen­leg már más magyar­or­szá­gi jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy elő­éle­te miatt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

A vád­lott a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tett vala­mennyi bűn­cse­lek­mé­nyé­re nézve, ezért őt a bíró­ság – az ügyész­ség által a bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en – 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből. A bíró­ság elren­del­te továb­bá egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtását.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen tett beis­me­rő val­lo­más nyo­mán a bíró­ság­nak nem kel­lett az ügy­ben a bizo­nyí­tást lefoly­tat­nia, és mivel az íté­le­tet a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, az nyom­ban jog­erő­re is emelkedett.