Főoldal » Hírek » Negyedmagával követte el a rablásokat - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki­nek két tár­sát 2018-ban 8 év, illet­ve 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény miatt.

A vád­irat sze­rint a férfi negyed­ma­gá­val gép­ko­csi­val uta­zott a doro­gi sér­tet­tek házá­hoz 2014. feb­ru­ár 4-én, az esti órák­ban. Azt a tip­pet kap­ták, hogy a 84, illet­ve 81 éves sér­tet­tek nagyobb össze­get tar­ta­nak maguknál.

Az egyik elkö­ve­tő a kert­ka­put meg­emel­te, így az kinyílt, majd a ház áram­el­lá­tá­sát kiik­tat­ta, ezért az idős férfi kilé­pett a ház­ból, fel­kap­csol­ta a meg­sza­kí­tót. Ekkor a vád­lott a sér­tet­tet a mell­ka­sá­nál fogva a lakás pad­ló­já­ra lökte,  ököl­lel arcon ütöt­te és egy 10 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kést a feje mellé téve meg­kér­dez­te tőle, hogy „hol van a pénz és az arany?” Ezután a kés­sel fenye­get­te, hogy a tor­kát elvág­ja, a cipő­jé­vel a fejé­re lépett. A vád­lott a sér­tett­nek hor­zsolt és zúzott sérü­lé­se­ket okozott.

A vád­lott két társa a lakást átku­tat­ta, egyi­kük az idős asszony arcá­ra puló­vert szo­rí­tott, pénzt és ara­nyat köve­telt tőle.

Az asszony az erő­szak és fenye­ge­tés hatá­sá­ra elmond­ta, hogy hol a pénz és az ékszer, így a rab­lók 205.000 forint kész­pénzt, vala­mint a fele­ség 245.640 forint érté­kű éksze­re­it elvet­ték. A hely­színt meg­mu­ta­tó negye­dik társ - a tipp­adó - a gép­ko­csi­ban vára­ko­zott a rab­lás közben.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje. 

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tók: https://ugyeszseg.hu/rabolt-kulfoldre-szokott-elfogtak-vadat-emeltek-ellene/ https://ugyeszseg.hu/egyezseg-alapjan-hat-ev-fegyhaz-a-kulfoldon-elfogott-rablo-buntetese/