Főoldal » Archív » Nem akarta elhagyni lakását, emiatt gázsprayvel lefújta áldozatát

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 64 éves gödi nővel szem­ben, aki gáz­spray­vel fújta le egy isme­rő­sét, mert az nem akar­ta elhagy­ni az álta­la hasz­nált ingatlant.

A vád­lott 2016. augusz­tus 13-án dél­előtt roko­na­i­val meg­je­lent a lánya tulaj­do­nát képe­ző, Vany­ar­con talál­ha­tó ingat­lan­nál azért, hogy az abban szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként lakó csa­lá­dot kiköl­töz­tes­se. A ház­ban a szü­lők nem, csak két nagy­ko­rú és négy kis­ko­rú gyer­mek tar­tóz­ko­dott. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy azon­nal hagy­ják el az épü­le­tet. Mind­eköz­ben az elkö­ve­tő lánya elkezd­te zsá­kok­ba pakol­ni az ott lakók ruhá­it, hasz­ná­la­ti tár­gya­it. Az egyik fiú látva azt, hogy a ház­ban tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú test­vé­rei nagyon meg­ijed­tek, indu­la­to­san a lakás elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat és tár­sa­it. A nő ennek nem tett ele­get, sőt egy gáz­spray­vel arcon fújta a sér­tet­tet, hogy az ne tanú­sít­son ellen­ál­lást, és a házat minél előbb elhagyja.

Eköz­ben haza­ér­tek a szü­lők is, és szó­vál­tás­ba keve­red­tek a vád­lot­tal, aki több­ször is felé­jük fújt a gáz­spray­vel azért, hogy ne tud­ja­nak bemen­ni a házba. A lakás­ba csak akkor jutot­tak be, ami­kor a rend­őrök a hely­szín­re érkeztek.

A gáz­spray­vel lefújt fia­tal férfi mind­két sze­mén felü­le­tes maró­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában