Főoldal » Hírek » Nem fizette ki a telefont a férfi- vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a műsza­ki üzlet­ben a bemu­ta­tó­asz­tal­ról lopta el a mobiltelefont.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 27-én a tata­bá­nyai műsza­ki üzlet­ben egy darab 74.899 Ft érté­kű, a bemu­ta­tó­asz­ta­lon elhe­lye­zett mobil­te­le­fon­ról eltá­vo­lí­tot­ta az elekt­ro­ni­kus lopás­gát­lót, majd más­nap vissza­ment az áru­ház­ba és a ruhá­za­tá­ba rejt­ve kivit­te az üzlet­ből a tele­font. A lopást bolti kame­ra rögzítette.

Ezt meg­elő­ző­en a férfi 2020. novem­ber 18. és 2021. már­ci­us 22. között négy­szer lopott egy tata­bá­nyai gyógy­szer­tár­ból össze­sen 30.560 Ft érték­ben úgy, hogy a gyógy­sze­res leve­le­ket azok tar­tal­má­val együtt kiszed­te a doboz­ból, majd a dobozt a pol­cok közé dobta, a gyógy­sze­res leve­le­ket tar­tal­muk­kal együtt a ruhá­za­tá­ba rejtette.

Az elkö­ve­tő 2020. novem­ber 25-én egy tata­bá­nyai dro­gé­ri­á­ból egy darab női par­fü­möt és egy darab már­kás borot­vát lopott úgy, hogy a borot­vá­ról a nála lévő pen­gé­vel elvág­ta a cso­ma­go­lást, majd a borot­vát a ruhá­za­ta alá rej­tet­te. Az elkö­ve­té­si érték 16.498 Ft, amellyel meg­egye­ző lopá­si kár meg­té­rült oly módon, hogy a bolt biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta a ter­mé­ke­ket a fér­fi­tól visszavette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a sér­tet­tek meg nem térült kárát térít­se meg.