Főoldal » Hírek » Nem indokolt enyhíteni a zsemleméretű kövek dobálásával súlyos sérüléseket okozó férfi ítéletén az ügyészség szerint - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy­ben első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2021 augusz­tu­sá­ban Jász­la­dány­ban egy férfi ittas álla­pot­ban meg­je­lent nőis­me­rő­se házá­nál, ahol a férfi test­vé­re is jelen volt és fivé­ré­vel köte­ked­ni kez­dett. A férfi a vesze­ke­dés hevé­ben a szom­szé­dos ház udva­rá­ról magá­hoz vett két darab kb. zsem­le­nagy­sá­gú kőda­ra­bot, és azo­kat nagy erő­vel a ház ajta­já­ban álló test­vé­re felé dobta. Fivé­ré­nek a felé repü­lő első kő elő sike­rült ugyan elha­jol­nia, azon­ban az a mögöt­te álló nő fejét elta­lál­ta. Az elkö­ve­tő máso­dik dobá­sa már a test­vé­re hom­lo­ká­nak csa­pó­dott. A férfi ezután sem hagyott fel a cse­lek­mé­nyé­vel, több kőda­ra­bot magá­hoz vett és dobott a test­vé­ré­ék irá­nyá­ba, azon­ban továb­bi sérü­lést már nem oko­zott. A sér­tet­tek a talá­la­tok­tól súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, eltört a hom­lok­csont­juk, sőt a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt a tény­le­ge­sen bekö­vet­ke­zett­nél súlyo­sabb, élet­ve­széllyel járó sérü­lés okozására.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a táma­dót külö­nös vissza­eső­ként élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek és ezért 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és a védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést eny­hí­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú bíró­ság szá­má­ra kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, annak minő­sí­té­se tör­vé­nyes és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, mely­re tekin­tet­tel az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő férfi ügyé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.