Főoldal » Hírek » Nem kímélte a sértetteket az erőszakos férfi – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval- többször frissítve új információval

fris­sí­tés: 12.03. 16:30 A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.

Fris­sí­tés 12.03. 11:00 : A rend­őr­ség a férfi tech­ni­kai esz­köz­zel tör­té­nő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét nem tudta vég­re­haj­ta­ni abban a lakó­ház­ban, ame­lyet tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül a nyo­mo­zá­si bíró ülé­sén meg­je­lölt. Az eljá­rá­si tör­vény alap­ján ezért az őri­ze­tét a rend­őr­ség elren­del­te, és a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség ismét indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az indít­vány­ról a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon dönt.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett testi sér­tés miatt kez­de­mé­nyez­te egy 24 éves bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. novem­ber 27-én több idős­ko­rú sér­tet­tet bán­tal­ma­zott a gyu­lai haj­lék­ta­lan­szál­ló előtt.

A sze­mé­rem elle­ni erő­szak és rab­lás miatt bör­tön­vi­selt helyi férfi a gyu­lai haj­lék­ta­lan­szál­ló lakó­ja, az ügy szin­tén haj­lék­ta­lan sér­tett­je­it korább­ról ismer­te. A férfi 2020. novem­ber 27-én a kora esti órák­ban a haj­lék­ta­lan­szál­ló előtt min­den előz­mény nél­kül bele­kö­tött a sér­tet­tek­be, szi­dal­maz­ta, meg­ölés­sel fenye­get­te őket, majd válo­ga­tás nél­kül bán­tal­ma­zá­suk­ba kez­dett.

Az eddig azo­no­sí­tott 62 és 73 év közöt­ti gyen­ge fizi­ku­mú két nőt és három fér­fit test­szer­te ütle­gel­te, illet­ve rug­dos­ta, és a bán­tal­ma­zást a föld­re került, véd­te­len sér­tet­te­ken tovább foly­tat­ta. Ennek követ­kez­té­ben két férfi sér­tett súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést, míg a töb­bi­ek könnyű testi sérü­lé­se­ket, így zúzó­dá­so­kat, hám­sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek el. A bru­tá­lis férfi továb­bi három áldo­za­tá­nak azo­no­sí­tá­sa jelen­leg folya­mat­ban van.

A Gyu­lai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2020. novem­ber 30-án vet­ték őri­zet­be a fér­fit, aki jelen­leg öt rend­be­li minő­sí­tett testi sér­tés­sel gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan. A tör­vény a bűn­cse­lek­ményt a több­szö­rös vissza­esők­re és a hal­ma­za­ti bün­te­tés­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel 1 évtől 11 év 3 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­se azért tör­tént, mert a bün­te­tés vár­ha­tó mér­té­ké­re és a férfi haj­lék­ta­lan élet­vi­te­lé­re figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. A férfi bün­te­tett elő­éle­te és az elkö­ve­tés során tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa alap­ján fenn­állt továb­bá annak is a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén hason­ló erő­sza­kos sze­mély elle­ni cse­lek­ményt, illet­ve jöve­de­lem hiá­nyá­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.  

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val ellen­tét­ben a letar­tóz­ta­tás helyett a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, egy­ide­jű­leg elő­ír­ta, hogy a haj­lék­ta­lan­szál­ló­tól és a sér­tet­tek­től tart­sa távol magát. A dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A bűn­cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, a fel­vé­tel egy része Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek You­Tu­be csa­tor­ná­ján lát­ha­tó: