Főoldal » Hírek » Nem létező befolyásra hivatkoztak - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben össze­sen 10 sze­méllyel szem­ben, köz­tük a valót­lan befo­lyá­sok­ra hivat­ko­zó, illet­ve abban segéd­ke­ző 5 üzér­ke­dő, vala­mint a befo­lyást meg­vá­sá­rol­ni kívá­nó 5 sze­mély ellen emelt vádat.

A vád­lot­tak a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket 2014-2015. évek­ben követ­ték el.

A vád­irat sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja valót­la­nul azt ígér­te külön­bö­ző magán­sze­mé­lyek­nek, hogy anya­gi elő­nyért, vagy egy sport­egye­sü­let­nek nyúj­tan­dó támo­ga­tá­sért cse­ré­be az őket, illet­ve a cégü­ket érin­tő egyes hiva­ta­li ügyek­ben, illet­ve pro­jek­tek­ben - magas szin­tű kap­cso­lat­rend­sze­re révén - eléri, hogy szá­muk­ra ked­ve­ző dön­té­sek szülessenek.

A vád sze­rint négy másik férfi is köz­re­mű­kö­dött a befo­lyás­sal üzér­ke­dés­ben, így adott eset­ben köz­re­mű­köd­tek a hiva­ta­los ügyek­ben és pro­jek­tek­ben érde­kelt magán­sze­mé­lyek­kel való kap­cso­lat­tar­tás­ban, adott eset­ben eze­ket a sze­mé­lye­ket ők maguk köz­ve­tí­tet­ték a vád­lott tár­suk­hoz, illet­ve ese­ten­ként köz­re­mű­köd­tek a jog­ta­lan anya­gi előny átvé­te­lé­ben is. Ők, mint bűn­se­gé­dek, tud­tak arról, hogy vád­lott tár­suk jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be, dön­tést hozó sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sát ígéri, az ebben való köz­re­mű­kö­dé­sü­kért pedig, a befo­lyás vásár­lá­sá­ból szár­ma­zó anya­gi előny­ből része­se­dést kaptak.

Az egyik konk­rét ügy­ben a befo­lyást vásá­rol­ni kívá­nó férfi a cégé­nek zárolt, illet­ve lefog­lalt pénz­esz­kö­zei fel­ol­dá­sa érde­ké­ben akart befo­lyást vásá­rol­ni, jog­ta­lan előny meg­fi­ze­té­sé­ért cserébe.

Továb­bi négy eset­ben az érin­tett sze­mé­lyek vagy vala­mi­lyen mun­ká­ra, illet­ve tevé­keny­ség­re vonat­ko­zó meg­bí­zás meg­szer­zé­se (pl. egy kör­nye­zet­szennye­zés fel­szá­mo­lá­sá­val kap­cso­la­tos munka, míg egy másik eset­ben egy épü­let­bon­tás­hoz és terü­let újra­mű­ve­lé­sé­hez kap­cso­ló­dó tevé­keny­ség), vagy adott eset­ben vala­mi­lyen üzle­ti elkép­ze­lés meg­va­ló­su­lá­sa érde­ké­ben akar­tak befo­lyást vásá­rol­ni. Ennek során a befo­lyás­sal üzér­ke­dő vád­lot­tak min­den eset­ben magas szin­tű kap­cso­lat­rend­sze­rük­re hivat­koz­tak, és több eset­ben kész­pénzt is átvet­tek tőlük.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben együtt­mű­kö­dő vád­lot­tak­nak az ígért befo­lyás meg­szer­zé­sé­re tény­le­ge­sen nem volt lehetőségük.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség alap­in­dít­vá­nya mind a 10 vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra irányul.